מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 8/2021 לביצוע שירותי אחזקה שנתית למזגנים וכן להספקת מוצרים ושירותים שונים בקשר עם מזגנים באתרי החברה השונים בעיר תל אביב-יפו

מכרז מס` 8/2021 לביצוע שירותי אחזקה שנתית למזגנים וכן להספקת מוצרים ושירותים שונים בקשר עם מזגנים באתרי החברה השונים בעיר תל אביב-יפו

1. אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע שירותי אחזקה שנתית למזגנים וכן להספקת שירותים ומוצרים שונים בקשר עם מזגנים באתרי החברה השונים, כולל חניונים, בעיר תל אביב-יפו.
2. תנאי הסף להשתתפות במכרז, הינם, במצטבר:
2.1 המציע הנו בעל ניסיון בביצוע עבודות אחזקת מערכות מיזוג אוויר ממועד שאינו מוקדם מיום 1.10.2016, וממוצע ההכנסות השנתי שלו מעבודות אלו, בשנים 2017-2020 עלה על סכום של 60,000 ₪ + מע"מ.
2.2 המציע המציא ערבות מכרז בסך של 7,500 ₪ על פי הוראות המכרז.
2.3 המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.4 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.
2.5 המציע הינו בעל אישור כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
2.6 המציע השתתף במפגש המציעים.
2.7 המציע רכש את חוברת המכרז.
3. מפגש מציעים ייערך ביום שלישי ה-2.11.2021 בשעה: 11:30 באמצעות ועידת וידאו בתוכנת ZOOM. ההשתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז. לשם השתתפות במפגש, יש להירשם אליו מראש וזאת עד ליום שני ה-1.11.2021 בשעה 12:00. הרישום יעשה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת michrazim@ahuzot.co.il או בטלפון 03-7610302 תוך מסירת פרטי הקשר של המשתתף. מציע שלא ירשם מראש לא יוכל להשתתף במפגש.
4. ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il.
5. כתנאי להגשת ההצעה, יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סכום של 300 ₪ בתוספת מע"מ כדין, וזאת באתר האינטרנט http://www.ahuzot.co.il > "מכרזים וחוזים" >"מכרז 8/2021 לאחזקת מערכות מיזוג אוויר".
6. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד, בדואר אלקטרוני michrazim@ahuzot.co.il או בפקסימיליה 03-7610333, ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום 16.11.2021 בשעה: 16:00.
7. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום חמישי ה-2.12.2021 בשעה 11:30. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
8. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים הם אלו המופיעים במסמכי המכרז.

אחוזות החוף בע"מ

לתשלום מאובטח בכרטיס אשראי - לחץ כאן - 351 ₪ ›

כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה