עמוד הבית אודותינו חניונים וחניה פרויקטים מכרזים וחוזים חדשות צור קשר
  ‹‹ חזרה לעמוד הבית  

מדיניות פרטיות אחוזות החוף

משתמש/ת יקר/ה,

אחוזת החוף בע"מ (להלן "החברה") מכבדת את פרטיות לקוחותיה המשתמשים באתרי ומתקני החברה שהיא מנהלת ומפעילה, לרבות חניוני אחוזת החוף (להלן: "החניונים"), עמדות תשלום בחופי רחצה, דרך תת קרקעית לרכבים ופרויקטים שונים שהיא מפעילה (להלן יחד: "מתקני החברה"). כמו כן, אחוזת החוף מפעילה אתר האינטרנט בכתובת www.ahuzot.co.il ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתה של החברה (להלן:"האתר"). לאור זאת, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות בחניונים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מדיניות הפרטיות להלן תפרט עבורך את תנאי החברה לשמירת הגנת הפרטיות לקוחותיה וסוקרת, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שיימסר לה על ידך כלקוח/ה של החברה ובמידע שייאסף אודותיך בעת שימוש במתקני החברה ובאתר, בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").

במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע אישי לגביך שתמסור לחברה במסגרת השימוש שתיעשה במתקני החברה, אשר ניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך באופן חד-ערכי, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, מספר הרכב שלך, צילומים שיצולמו בשטחי מתקני החברה ועוד, בין אם מידע זה יימסר באופן יזום על ידך (כגון, מילוי טפסים וכיו"ב), ובין אם יימסר אגב ובאמצעות שימושך במתקני החברה ובשירותיה.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי מתקנון האתר הכולל את תנאי השימוש באתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים.1. הסכמתך למסירת פרטים ומידע אישי לחברה

א. אינך מחויב על פי חוק למסור מידע אישי לחברה. אולם, אם ברצונך לעשות שימוש במתקני החברה, שירותיה ובאתר, תידרש למסור מידע אישי לחברה לצרכים אלו, ועצם השימוש במתקני החברה ובאתר יהווה את הסכמתך למסירת המידע האישי לחברה. כך למשל, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון האזור המיועד למנויי החברה, יצירת קשר עם החברה באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

ב. קבלת שירותי החברה במתקני החברה, בין אם באופן מזדמן וחד-פעמי, ובין באמצעות רישום כמנוי לשירותי החברה, טעונים מסירת פרטים ומידע אישי הנדרש לצרכי ביצוע שירותים אלו, גבית התשלום עבורם, בטחון ואבטחה. מסירת פרטים אלו עשויה לעשות טלפונית, באמצעות האתר, בטפסים מקוונים, בכניסה לחניונים ושימוש מתקני החברה, בשימוש בעמדות התשלום בחניונים, בצילום לוחית הרכב וכיו"ב. 

ג. מסירת הפרטים באתר ו/או בטפסי הרישום למתקני החברה תיעשה באמצעות מסירת הפרטים על ידך לחברה וגם היא תהווה עדות להסכמתך למסירת המידע האישי לחברה. שדות שמסירתם הכרחית עבור קבלת השירותים ושימוש במתקני החברה יסומנו במפורש ויהוו תנאי לקבלת השירותים של החברה. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות חובה אלה לא תוכל להירשם באזור הרלבנטי באתר ו/או להשתמש בשירותי החברה ובמתקני החברה. עליך למסור רק פרטים נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. 

ד. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר ובמתקני החברה, יישמרו ויעובדו על-ידי החברה (כמפורט בהמשך מדיניות זו) לצרכי טיפול בבקשה, צרכי תפעול שונים, מתן השירותים על ידה באופן מיטבי ובהתאם לנהליה, ויצירת קשר עימך בהתאם לצורך. 

ה. כאמור, אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי - אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, בחניונים ובמתקני החברה, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

ו. החברה עשויה לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מולה, למשל בעת שאתה מגיש בקשות או פניות כלשהן לחברה.

ז. כאשר אתה מוסר מידע אישי לחברה של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לחברה, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.

 


2. מידע אישי שנאסף במהלך השימוש באתר ובחניוני החברה


א. תשומת ליבך לכך שבנוסף למילוי טפסים באתר ו/או במסירה על ידך בדרך אחרת כלשהי, החברה (ו/או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע אישי המתקבל מלקוחותיה באמצעות עצם השימוש בשירותיה, באתר החברה, במתקני החברה ובחניונים, לרבות, אך מבלי למעט, שמות, כתובות, מספרי תעודות זהות, כתובות דואר אלקטרוני, מספרי הטלפון, תמונות וצילומי רכבים ואנשים בשטחי החניונים, מספר לוחית רישוי, היסטוריית שימוש ותשלום במתקני החברה, מיקום וכיו"ב.

ב. בנוסף, החברה אוספת ביחס לכל משתמש פירוט הקשור לשימוש שעושה מתקני החברה, לרבות, אך מבלי למעט, מועד השימוש במתקני החברה, החניונים, מיקום מתקני החברה בהם ביקר ותשלומים שבוצעו על ידו וכיו"ב. החברה (ו/או מי מטעמה) אוספת את המידע כאמור בעת השימוש של המשתמש במתקני החברה וכן בעת התקשרות בין המשתמש לחברה (ו/או מי מטעמה).

ג. בעת שתשתמש באתר, עשויה החברה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר לרבות מידע על מידע שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) באמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

ד. החברה מיידעת אותך בזאת כי היא עושה שימוש במצלמות אבטחה ומעקב במרחב הציבורי בקשר עם החניונים ומתקני החברה שהיא מפעילה מטעמי אבטחה ובטחון, בקרת תנועה, בטיחות וניהול התקין של החניונים ומתקני החברה, לרבות אבטחת עמדות התשלום בגין השירות במתקני החברה. הצבת המצלמות ושמירת הצילומים נעשית בכפוף להוראות הדין ובכלל זה הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. לפרטים אודות מתקני החברה בהם יש מצלמות ראה אתר החברה www.ahuzot.co.ilמפת אתרי החברה המצולמים - לחצו כאן.


ה. מיקום המצלמות במתקני החברה נעשה לצורך הגשמת המטרות האמורות לעיל, ובמקרה הצורך, לפי דרישה והתייעצות עם הרשות המקומית, עיריית תל אביב-יפו ודרישות רשויות הביטחון כגון, משטרת ישראל.


ו. תיאור מאפייני המצלמות:

• טלוויזיה במעגל סגור המופעלת במתקני החברה המבצעת צילום 24/7 של מתקני החברה, ונשמרים למשך בין 14 יום עד 30 יום ו/או בהתאם לצורך במקרים ספציפיים;

• מערכת צילום מפעילת טכנולוגיות זיהוי רכב לפי לוחית רישוי LPR אשר מספקת זיהוי אוטומטי ברמת דיוק גבוהה;

• במקומות מסוימים עשויים להיעזר בצילום תרמי או אינפרה אדום על מנת לקלוט תמונה בחשיכה או בתנאי תאורה קלושים;

• שימוש במצלמות מתכווננות כתחליף לשימוש בריבוי מצלמות;

• מערכת הצילום לא עושה שימוש בהקלטת קול;

• צפיה בזמן אמת ממצלמות אבטחה של עיריית תל אביב-יפו, לפי דרישת הרשות המקומית, לצרכי אבטחה וסדר ציבורי.

 • • הגורם האחראי לצפייה ושמירה של המידע המצולם:
    - לגבי המצלמות בחניונים של החברה: מר קובי אלקיים.
    - לגבי מצלמות אבטחה בדרכים התת-קרקעיות: מר רובי עזר.
    - בקשר למצלמות במשרדי החברה ושאר מתקני החברה: מר דודי קורז`ניאק.
 • לפרטים ניתן לפנות בדואר האלקטרוני למנהל המאגר, דודי קורז`ניאק בדואר אלקטרוני:
  magar-cam@ahuzot.co.il או בדואר ישראל: רחוב גרשון 6 תל אביב יפו מיקוד 6701740.

  כמוכן ניתן לצפות במפת המצלמות >>


3. השימוש במידע האישי שאתה מוסר לחברה


בפרטים ובמידע האישי שתמסור לחברה (בין באופן יזום ובין אגב השימוש שתעשה במתקני החברה ובחניונים), ובפרטים שתאסוף החברה במהלך השימוש שתעשה במתקני החברה, בחניונים ובאתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו ועל פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:


א. כדי להסדיר את השימוש שלך במתקני החברה, לרבות שירותי החניונים שהחברה מפעילה;

ב. לשם תפעולם התקין והבטוח של מתקני החברה לרווחת כל הלקוחות, לרבות אבטחת החניונים, עמדות התשלום, ומניעת ונדליזם ואיתור הגורמים לו, ושיתוף רשויות החוק בהתאם לצורך ולהוראות הדין;

ג. כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע ולעדנו מעת לעת;

ד. כדי לגבות תשלום עבור שירותי החברה בהם עשית שימוש, בין אם הגביה תיעשה במישרין על ידי החברה ובין אם על ידי התקשרות עם צדדים שלישיים לשירותי גביה;

ה. ליצירת קשר איתך במקרה הצורך באמצעים שונים, לרבות לצרכים תפעוליים בקשר עם שירותי החברה וחניונים ולצורך ניהול ותפעול פרויקטים תפעוליים ואחרים.

ו. כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, מתקני החברה ובחניונים, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי;

ז. כדי לשפר את פעילות האתר, מתקני החברה והחניונים ובמסגרת זו, בין היתר, לעבד את המידע האישי למידע סטטיסטי שאינו מזוהה אישית;

ח. החברה מתעדת ומאבטחת את המידע האישי, וכן עורכת ניתוח ועיבודי מידע לצורך מתן ושיפור שירותי החברה, לרבות אבטחה והסדרת הגביה בגין השירותים הניתנים על ידה וכיו"ב. במסגרת זו, החברה מבצעת עיבודים שונים ביחס למידע האמור ובכלל זה, אך מבלי למעט, ניתוחים סטטיסטיים וצרכי ביקוש, בין ביחס למידע המתקבל ממשתמש בודד ובין ביחס לסך המידע המתקבל ממספר משתמשים ועובר אנונימיזציה (להלן יחד: "עיבודים").4. עם מי אנחנו חולקים את המידע הזה ולאילו מטרות?


א. רשויות החוק, לרבות רשויות הביטחון לפי סעיף 19 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לצורך אכיפת החוק ותנאי השימוש במתקני החברה, חניונים ובשירותי החברה, בהתאם לנדרש על פי כל דין.

ב. גופים ציבוריים להם החברה נדרשת על פי חוק ו/או הסכם למסור מידע ו/או לצורך ניהול והפעלת מתקני החברה, החניונים, תנועה ותחבורה, כגון, הרשות המקומית - עיריית תל אביב המחזיקה בגישה למאגר המצלמות של אחוזות החוף לצורך אבטחה ושמירה על ביטחון והסדר הציבורי וכיו"ב, וכן שיתוף מידע לצורך הסדרת התשלום, לרבות לצורך הענקת הנחות / הטבות לתושבי תל-אביב, סטודנטים של אוניברסיטת תל אביב וכיו"ב.

ג. ספקי שירות חיצוניים ויועצים - המידע האישי שלך עשוי להיות משותף עם ספקי שירות ויועצים המתקשרים עם החברה בקשר עם תפעול וניהול מתקני החברה, החניונים, כגון לצרכי תשלום דמי החניה מהלקוחות (למשל, באמצעות יישומונים (אפליקציות) של חברות ארנק דיגיטלי, יישומונים להסדרת תשלום לחניונים) ונותני שירותים נוספים הניתנים למשתמשי מתקני החברה, לרבות בחניונים, מנהלי פרויקטים שונים, וכן לצורך בירור מחלוקות, טענות, תביעות, דרישות או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה, עו"ד, רו"ח והנהלת חשבונות.

ד. החברה עשויה למסור מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי לצדדים שלישיים, כגון, עיריית תל-אביב יפו, ואחרים, בהתאם לשיקולה הבלעדי של החברה. החברה לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך.

ה. החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר, מתקני החברה ובחניונים לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו;

ו. אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר, מתקני החברה, חניוניה ו/או שירותיה במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי שלה, לרבות במקרה בו תעביר את פעילות האתר, מתקני החברה, חניוניה ו/או כל חלק מהם לצד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע האישי שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו;

ז. על-פי בקשתך המפורשת, בכפוף להוראות הדין.5. הסכמתך למסירת המידע לצדדים שלישיים


א. בעצם כניסתך למתקני החברה ובכל פעם שהנך עושה שימוש בהם, לרבות בחניונים ו/או נכנס לאתר, הנך נותן את הסכמתך כי החברה (ו/או מי מטעמה) תאסוף מידע עליך כמשתמש במתקני החברה, תבצע במידע עיבודים כאמור, תעשה שימוש במידע האישי ותעביר את המידע והעיבודים לצדדים שלישיים, לצרכים שונים, למשל לצרכי גביה מאפליקציות תשלום בגין חניה, לצרכים תפעוליים ושירותים נוספים.

ב. בעצם השימוש באתר, במתקני החברה ובחניונים, הנך נותן בזאת את הסכמתך לחברה ולצדדים שלישיים להם יימסר המידע ו/או העיבודים על ידי החברה (ו/או מי מטעמה) ליצור עימך קשר, לרבות משלוח, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים.

ג. כל שימוש במידע שהסכמת שנעביר לצדדים שלישיים, על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והחברה לא תישא באחריות כלשהי לצדדים שלישיים כאמור.

ד. ככל שאתה תעשה שימוש במידע הנמצא באתר לשיתוף ברשתות חברתיות ו/או אתרים מקוונים אחרים, מובהר כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

 


6. היכן נשמר המידע?

המידע שהחברה אוספת נשמר במאגרי המידע שלה, אשר החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע לשמירה ואבטחתם, והגבלת הגישה, בכפוף ובהתאם להוראות החוק. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, המועבר לצדדים שלישיים, יאספו וישמרו בידיהם ובהתאם למדיניות הפרטיות שלהם. הנך מתבקש לעיין בהוראות מדיניות פרטיות של חברות אלו, לרבות תנאי השימוש שלהן בעת הורדת אפליקציות להסדרת התשלום עבור השירותים ומתקני החברה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה להעברתו מחוץ לגבולות ישראל, אם וככל שיתבקש להעביר מידע זה לחו"ל בהתאם להוראות הדין.


7. סודיות ואבטחת המידע

א. החברה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה ופועלת על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. החברה נוקטת ומשקיעה מאמצים רבים לאבטחת המידע האישי הנשמר על ידה, תוך שימוש באמצעי אבטחה המקובלים, הצפנה וניהול הרשאות גישה.

ב. עם זאת, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע ואין החברה יכולה להבטיח כי רמת האבטחה תחסום כל חדירה בלתי מורשת, דלף מידע, ושימוש אסור במידע ממאגרי החברה. לכן, החברה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות בחברה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר, מתקני החברה והחניונים, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

ג. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תפעל לשמירה בסודיות על כל מידע אישי המצוי ברשותה אודותיך ולא תעביר את המידע אלא על פי הוראות מדיניות זו, למעט אם חויבה למסור מידע זה על פי כל דין/ צו.

 


8. למשך כמה זמן אנחנו שומרים על המידע האישי

החברה לא תשמור את המידע האישי אודותיך יותר מהזמן ההכרחי לשם מימוש המטרות לשמן נאסף המידע האישי, אלא אם נדרש ממנה לעשות כן על פי דין.

 

9. Cookies

א. החברה עשויה להשתמש באתר בעוגיות (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

ב. עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך באמצעות ("Opt-Out"). זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

 


10. זכות לעיין במידע אישי

א. בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו המורשה מטעמו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק את המידע בדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות.

ב. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ומהחברה. מידע הדרוש לחברה, לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר ובחניוני החברה יוסיף להישמר על ידי החברה כנדרש על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. פנייה כזו יש להפנות בדואר אלקטרוני אל: magar@ahuzot.co.il או בדואר ישראל לכתובת: רחוב גרשון 6 תל אביב יפו מיקוד 6701740. טלפון 03-7610300, פקס: 03-7610333.

 


11. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר במתקני החברה ובשירותיה. בכל עת תוכל לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.


בכבוד רב,
אחוזת החוף בע"מ

 

עודכן: ינואר 2023


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה