מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 

מכרזים

07.06.2018 - מכרז פומבי מס` 4/2017 להקמת מבנה גני ילדים, מעונות יום, תחנה לבריאות המשפחה וחניון תת קרקעי ברחוב בוגרשוב, תל אביב-יפו
עיריית תל אביב-יפו, באמצעות חברת אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מעוניינת בזאת לקבל הצעות מקבלנים בענף הבנייה, להקמת מבנה בן 4 קומות, הכולל כיתות גני ילדים, כיתות למעונות יום, ותחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב), בשטח כולל של כ-1,800 מ"ר, וכן מרתף בן 4 קומות בשטח כולל של 6,500 מ"ר המיועד לחניון תת קרקעי בן כ-223 מקומות חניה, ברחוב בוגרשוב 14-16, תל אביב-יפו, והכל על פי הנחיות הביצוע ותנאי ההתקשרות המפורטים בתנאי המכרז על נספחיו. קרא/י המשך...
27.05.2018 - הזמנה להצטרף למאגר נותני השירות של אחוזות החוף בתחום תכנון אינסטלציית מבנים
אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מעוניינת להקים מאגר מתכננים בתחום אינסטלציית מבנים (להלן: "המאגר"), וזאת לצורך מתן שירותים מקצועיים בתחום, בהתאם לצרכי החברה כפי שיעלו מעת לעת. קרא/י המשך...
21.05.2018 - מכרז מס` 3/2018 לביצוע עבודות חשמל ותאורה ואחזקה שוטפת של תשתיות ומערכות חשמל ותאורה בחניוני אחוזות החוף
אחוזות החוף בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות חשמל ותאורה ואחזקת תשתיות ומערכות חשמל ותאורה בחניוני אחוזות החוף ו/או בשטחים הנתונים לאחזקתה בתל אביב יפו, אשר תכלולנה, בין היתר, ביצוע עבודות חשמל מתח נמוך (מ"נ) ומתח גבוה (מ"ג) ועבודות אחזקה (מונעת ושבר) למתקני חשמל פנים וחוץ במתחמי חניונים עיליים ותת קרקעיים בעיר תל אביב-יפו (להלן: "העבודות"), הכל כמפורט במסמכי המכרז. קרא/י המשך...
14.05.2018 - מכרז מס` 4/2018 מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישים, מדרכות, רחובות וחניונים,
אחוזות החוף בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה בזאת הצעות, מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, לביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישים, מדרכות, רחובות וחניונים, תשתיות מים, ביוב, ניקוז ותיעול, תאורה, גינון והשקיה, ברחובות ומתחמים בתחום העיר תל אביב – יפו, על בסיס דרישה משתנה, בתמורה כספית (לא כולל מע"מ) של עד 15,000,000 ₪ (חמישה עשר מיליון שקלים חדשים), כל אחת, לא כולל מע"מ, והכל כמפורט במסמכי המכרז. קרא/י המשך...
10.05.2018 - מכרז מספר 3/2017 מכרז מסגרת לביצוע עבודות להקמת מבני ציבור
אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות להקמת מבני ציבור (להלן: "העבודות"), על פי צרכי החברה ודרישותיה כפי שיהיו מעת לעת, והכל כמפורט במסמכי המכרז. קרא/י המשך...
ארכיון מכרזים ›

כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה