עמוד הבית אודותינו חניונים וחניה פרויקטים מכרזים וחוזים חדשות צור קשר
  מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם 1/2024 לאספקה, התקנה ומתן שירות למערכת ממוחשבת לניהול ובקרת חניונים

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם 1/2024 לאספקה, התקנה ומתן שירות למערכת ממוחשבת לניהול ובקרת חניונים

1. אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להשתתף בשלב המיון המוקדם של מכרז פומבי לאספקה, התקנה ומתן שירות למערכת ממוחשבת לניהול ובקרת חניונים.
2. בתום שלב המיון המוקדם, תקבע החברה את קבוצת המציעים הסופית, אשר תכלול עד שלושה משתתפים שעמדו בתנאים המקדמיים להשתתפות בהליך וזכו לציוני האיכות הגבוהים ביותר, בהתאם לפרמטרים הקבועים בהליך. חברי קבוצת המציעים הסופית, יתבקשו להגיש את הצעתם המקצועית ואת הצעתם הכספית לאספקת, התקנת ומתן שירות למערכת, בהתאם לאיפיון אותו תעביר החברה לידיהם.
3. ניתן לעיין במסמכי הליך המיון המוקדם במלואם באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il באתר האינטרנט > "מכרזים וחוזים" >"מכרז 1/2024 מערכת ממוחשבת לניהול ובקרת חניונים". יחד עם זאת, כתנאי להשתתפות בהליך המיון המוקדם יש לרכוש את מסמכי ההליך בסכום של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ.
4. בהליך המיון המוקדם יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים בכל התנאים המקדמיים הקבועים במסמכי המכרז.
5. כנס מציעים יערך ביום ראשון ה-5.5.2024 בשעה: 12:00 באמצעות ועידת וידאו בתוכנת ZOOM. ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות בהליך המיון המוקדם. לשם השתתפות במפגש וקבלת פרטי קשר, יש להירשם למפגש מראש וזאת עד ליום חמישי ה-2.5.2024 בשעה 13:00. הרישום יעשה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת michrazim@ahuzot.co.il או בטלפון 03-7610302 תוך מסירת פרטי הקשר של המשתתף.
6. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה עד ולא יאוחר מיום שני ה-20.5.2024 בשעה: 16:00.
7. את כל מסמכי הבקשה להיכלל בקבוצת המציעים הסופית יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, ברחוב גרשון ש"ץ 6, תל אביב-יפו (קומה רביעית), וזאת לא יאוחר מיום ראשון ה-2.6.2024 בשעה 11:30. בקשות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הבקשות, לא תישקלנה.
8. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכים שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ

לתשלום מאובטח בכרטיס אשראי - לחץ כאן - 5850 ₪ › ›

כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה