מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מס` 2/2022 לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערכת חנייה אוטומטית בחניון "בוגרשוב" בתל אביב-יפו

מכרז פומבי מס` 2/2022 לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערכת חנייה אוטומטית בחניון "בוגרשוב" בתל אביב-יפו


1 . חברת אחוזות החוף בע"מ מזמינה בזאת קבלת הצעות לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערכת חנייה אוטומטית, אשר תותקן בחניון תת קרקעי "בוגרשוב" הנמצא ברחוב בוגרשוב 14, תל אביב-יפו.
2 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המפורטים להלן:
2.1 למציע ניסיון מוכח בתכנון, הקמה ותחזוקה של לפחות מתקן חנייה אוטומטי אחד בישראל, המאפשר לכל הפחות אחסנת 30 מכוניות בו-זמנית.
2.2 ביחס למתקן החנייה האוטומטי המוצג נדרש כי יתקיימו כל התנאים הבאים במצטבר:
2.2.1 מתקן חניה אוטומטי הינו מתקן מכני ממוחשב לחניית מכוניות, המותקן בתוך מבנה, אשר הפקדת מכוניות במתקן והוצאתן ממנו מתבצעת בתאים ייעודיים. חניית מכוניות במתקן נעשית אוטומטית באמצעות מערכת שינוע ממוחשבת.
2.2.2 מתקן החניה האוטומטי קיבל את האישורים הרגולטורים הנדרשים להפעלתו על פי דין, הוא פועל בהתאם ליעדו במשך לכל הפחות 36 חודשים טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, ועדיין פעיל במועד האחרון להגשת הצעות.
2.2.3 תחזוקת מתקן החניה האוטומטי מבוצעת על ידי המציע וכוללת מתן שירות שוטף למתקן, כולל אחזקה מונעת ואספקת חלפים, וטיפול בתקלות במערכת מעת לעת ועל פי דרישה.
2.3 יצרן מתקן החניה האוטומטי המוצע במכרז התקין בישראל או בחו"ל, עשרה מתקני חניה אוטומטיים לכל הפחות, מהם:
2.3.1 מתקן חניה אוטומטי אחד לכל הפחות, המאפשר אחסנת לפחות 100 מכוניות בו זמנית.
2.3.2 מתקן חניה אוטומטי אחד לכל הפחות, הכולל יותר מתא כניסה /יציאה יחיד.
2.3.3 מתקן חניה אוטומטי אחד לכל הפחות, המיועד לשימוש ציבורי וכולל מערכת גביית דמי חנייה או התממשקות למערכת כזו.
2.4 המציע השתתף בכנס המציעים.
2.5 המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.6 המציע צירף להצעתו את ערבות המכרז בהתאם להוראות המכרז.
2.7 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
2.8 המציע רכש את מסמכי המכרז.
3 . ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il. כתנאי להגשת ההצעה, יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סכום של 5,000 ₪ כולל מע"מ, וזאת באתר האינטרנט > "מכרזים וחוזים" >"מכרז 2/2022 מערכת חנייה אוטומטית בחניון בוגרשוב".
4 . כנס מציעים יערך ביום ראשון ה-31.7.2022 בשעה: 10:00 באמצעות ועידת וידאו בתוכנת ZOOM. ההשתתפות בכנס הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז. לשם השתתפות בכנס וקבלת פרטי קשר, יש להירשם מראש וזאת עד ליום חמישי ה-28.7.2022 בשעה 13:00. הרישום יעשה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת michrazim@ahuzot.co.il או בטלפון 03-7610302 תוך מסירת פרטי הקשר של המשתתף.
5 . בנוסף לכנס המציעים, ביום שני ה-8.8.2022 בשעה 11:00 יתקיים סיור באתר הפרויקט – רחוב בוגרשוב 14, תל אביב-יפו. ההשתתפות בסיור אינה חובה ואינה מהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז. באתר הפרויקט מתבצעות עבודות בנייה. על משתתפי הסיור להיערך ולהגיע לסיור עם לבוש מתאים הכולל נעלי עבודה, אפוד זוהר וקסדת מיגון.
6 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תועברנה בכתב בלבד וזאת עד ליום 29.8.2022 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-7610333.
7 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מיום רביעי ה-21.9.2022 בשעה 11:30. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
8 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ

לתשלום מאובטח בכרטיס אשראי - לחץ כאן - 5,000 ₪ › ›

כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה