מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת אלטרון בע"מ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד


1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת אלטרון בע"מ, כספק יחיד לצורך תחזוקה ושירות לתריסי אש נגללים מתוצרת חברת McKEON, הואיל ולפי מיטב ידיעת החברה היא היחידה המסוגלת לבצע את נושא ההתקשרות, בהיותה היחידה בישראל המוסמכת מטעם יצרן תריסי האש למתן שירותי תחזוקה ושירות.

2 . אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתוmichrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקס שמספרו 03-7610333, וזאת לא יאוחר מ-10 ימים ממועד פרסום מודעה זו, ולהודיע כי קיים ספק אחר כאמור.

3 . לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר רצונו ויכולתו לספק את השירות לחברה.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה