מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 1/2022 מכרז מסגרת לביצוע עבודות להקמת מבני ציבור

מכרז מס` 1/2022 מכרז מסגרת לביצוע עבודות להקמת מבני ציבור

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות להקמת מבני ציבור (להלן: "העבודות"), על פי צרכי החברה ודרישותיה כפי שיהיו מעת לעת, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 . מטרת המכרז הינה הרכבת שתי (2) קבוצות קבלנים בחלוקה על פי סיווג נדרש על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, להם תהא רשאית החברה, אך לא חייבת, למסור את ביצוע עבודות שונות להקמת מבני ציבור וזאת במהלך תקופת התקשרות של 36 (שלושים ושישה) חודשים, עם זכות ברירה לחברה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
3 . ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il. כתנאי להגשת ההצעה, יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סכום של 5,000 ₪ כולל מע"מ, וזאת באתר האינטרנט > "מכרזים וחוזים" >"מכרז 1/2022 להקמת מבני ציבור ".
4 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים בכל התנאים המקדמיים הקבועים במסמכי המכרז.
5 . מפגש קבלנים יערך ביום רביעי ה-6.4.2022 בשעה: 11:00, באמצעות ועידת וידאו בתוכנת ZOOM. ההשתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז. לשם השתתפות במפגש וקבלת פרטי קשר, יש להירשם למפגש מראש וזאת עד ליום שלישי ה-5.4.2022 בשעה 13:00. הרישום יעשה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת michrazim@ahuzot.co.il או בטלפון 03-7610302 תוך מסירת פרטי הקשר של המשתתף.
6 . שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד בדואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום שני ה-25.4.2022 בשעה: 16:00.
7 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, ברחוב גרשון ש"ץ 6, תל אביב-יפו (קומה רביעית), וזאת לא יאוחר מיום ראשון ה-8.5.2022 בשעה 11:30. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
8 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ

לתשלום מאובטח בכרטיס אשראי - לחץ כאן - 5000 ₪ ›

כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה