מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מס` 6/2021 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת אלקטרונית להכוונה וניהול תנועה

מכרז פומבי מס` 6/2021 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת אלקטרונית להכוונה וניהול תנועה


1 . חברת אחוזות החוף בע"מ מזמינה בזאת קבלת הצעות לאספקה, התקנה, ותחזוקה של מערכת אלקטרונית להכוונה וניהול תנועה, המורכבת מסוגים ודגמים שונים של שלטים וצגים אלקטרונים, אשר יותקנו במקומות מוגדרים ברחבי העיר תל אביב-יפו.
2 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המפורטים להלן:
2.1. החל מיום 1.1.2017 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז המציע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, סיפק התקין ותיחזק לכל הפחות 20 שלטי LED לשימוש חיצוני, בהם המרחק בין הנוריות אינו עולה על 10 מ"מ. השלטים הנ"ל הותקנו כחלק מפרויקטים אשר לפחות שניים מהם כללו מערכת מרכזית עצמאית לשליטה ובקרה מרחוק על השלטים.
2.2. במועד האחרון להגשת הצעות למכרז המציע מפעיל מעבדת תיקונים בעלת ציוד וכוח אדם המתאימים לטיפול בשלטים האלקטרונים נשוא המכרז.
2.3. המציע הינו נציגו המוסמך בישראל של יצרן ו/או יצרני המערכות המוצעות על ידו במכרז זה. יצרן ו/או יצרנים אלו מתחייבים לספק את חלקי החילוף למערכות במשך תקופה של 7 שנים ממועד התקנת המערכות, לכל הפחות.
2.4. המחזור הכספי השנתי הממוצע של המציע בין השנים 2018-2020 עלה על 20,000,000 ₪.
2.5. להצעה צורפה ערבות מכרז בסך 350,000 ₪ על פי הוראות המכרז.
2.6. המציע השתתף במפגש המציעים.
2.7. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.8. המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
2.9. המציע רכש את מסמכי המכרז.
3 . ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il. כתנאי להגשת ההצעה, יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סכום של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ, וזאת באתר האינטרנט > "מכרזים וחוזים" >"מכרז 6/2021 מערכת אלקטרונית להכוונת תנועה ".
4 . מפגש מציעים ייערך ביום רביעי, ה-22.12.2021 בשעה 10:30 בחדר הבקרה של הדרך התת קרקעית לובה אליאב. ב-WAZE יש להקיש "דרך לובה אליאב 3". להנחיות הגעה מדויקות ניתן להתקשר לטלפון 053-7300753.
5 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תועברנה בכתב בלבד וזאת עד ליום 9.1.2022 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-7610333.
6 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מיום חמישי ה- 3.2.2022 בשעה 11:30. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
7 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ

לתשלום מאובטח בכרטיס אשראי - לחץ כאן - 5,850 ₪ ›

כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה