מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 7/2021 להצבה והפעלה של שלטי פרסום דיגיטאליים בחניון "רידינג מערב" ובחניון "חנה וסע ארלוזורוב" בתל אביב-יפו

מכרז מס` 7/2021 להצבה והפעלה של שלטי פרסום דיגיטאליים בחניון "רידינג מערב" ובחניון "חנה וסע ארלוזורוב" בתל אביב-יפו

1. אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות לקבלת רשות להקים, להציב ולהפעיל שלטי פרסום דיגיטאליים בחניון "רידינג מערב" ובחניון "חנה וסע ארלוזורוב" בעיר תל אביב יפו.
2. תנאי הסף להשתתפות במכרז, הינם, במצטבר:
2.1 במהלך השנים 2017-2021 המציע עסק בהקמה והפעלה של שלטי פרסום חוצות דיגיטאליים, אשר ההיקף הכספי השנתי הממוצע של הפרסום בהם עלה על 1,000,000 ₪ + מע"מ.
2.2 המציע המציא ערבות על פי הוראות המכרז.
2.3 המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.4 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.
2.5 המציע הינו בעל אישור כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
2.6 המציע השתתף במפגש המציעים.
2.7 המציע רכש את חוברת המכרז.
3. מפגש מציעים ייערך ביום שני ה-4.10.21 בשעה: 10:00 באמצעות ועידת וידאו בתוכנת ZOOM. ההשתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז. לשם השתתפות במפגש, יש להירשם אליו מראש וזאת עד ליום ראשון ה-3.10.21 בשעה 12:00. הרישום יעשה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת michrazim@ahuzot.co.il או בטלפון 03-7610302 תוך מסירת פרטי הקשר של המשתתף. מציע שלא ירשם מראש לא יוכל להשתתף במפגש.
4. ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il.
5. כתנאי להגשת ההצעה, יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סכום של 1,100 ₪ בתוספת מע"מ כדין, וזאת באתר האינטרנט http://www.ahuzot.co.il > "מכרזים וחוזים" >"מכרז 7/2021 הפעלת שלטי פרסום דיגיטאליים".
6. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד, בדואר אלקטרוני michrazim@ahuzot.co.il או בפקסימיליה 03-7610333, ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום 17.10.21 בשעה: 16:00.
7. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ראשון ה-31.10.21 בשעה 11:30. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
8. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים הם אלו המופיעים במסמכי המכרז.

אחוזות החוף בע"מ

לתשלום מאובטח בכרטיס אשראי - לחץ כאן - 1,287 ₪ ›

כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה