מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 2/2021 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בקרת מבנה, ביטחון ותקשורת בשיקוע "קרליבך" בתל אביב-יפו

מכרז מס` 2/2021 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בקרת מבנה, ביטחון ותקשורת בשיקוע "קרליבך" בתל אביב-יפו

1. אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לאספקה, התקנה, ותחזוקה של מערכות בקרת מבנה, ביטחון ותקשורת, אשר יותקנו בשיקוע "קרליבך" בתל אביב-יפו, הכל כמפורט במסמכי המכרז. המערכות יידרשו להתחבר למרכז בקרה ושליטה קיים, המרוחק ממיקום התקנת המערכות, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
2. תנאי הסף להשתתפות במכרז, הינם, במצטבר:
2.1. המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.
2.2. המציע ו/או מי מטעמו שיעסוק בביצוע העבודות נשוא המכרז הינם:
2.2.1. בעל הסמכה לביצוע התקנות, תחזוקה ותמיכה על ידי יצרני המערכות כדלקמן:
• מערכת בקרת מבנה – מוסמך על ידי חברת "יישומי בקרה בע"מ"
• מערכת כריזה תפעולית ואינטרקום – מוסמך על ידי חברת "טלטון אלקטרוניקה בע"מ"
• מערכת טלוויזיה במעגל סגור וביטחון – מוסמך על ידי חברת G1
• מערכת תקשורת – מוסמך על ידי Cisco Systems, ברמת Gold Certified Partner לכל הפחות.
2.2.2. בעל ניסיון באספקה, התקנה ומתן שירות של מערכות בקרת מבנה, בשני פרויקטים לכל הפחות, אשר הושלמו לא יאוחר מיום 1.6.2019. בכל אחד מהפרויקטים נדרש כי ההיקף הכספי של מערכת בקרת המבנה שהותקנה עלה על 75,000 ₪ + מע"מ, וכי המערכת התממשקה ל-2000 נקודות בקרה לכל הפחות.
2.2.3. בעל ניסיון באספקה, התקנה ומתן שירות של מערכות טלוויזיה במעגל סגור דיגיטאלית, בקרת כניסה, וכריזה תפעולית, בשני פרויקטים לכל הפחות, אשר הושלמו לא יאוחר מיום 1.6.2019. בכל אחד מהפרויקטים נדרש כי ההיקף הכספי של מערכות הטלוויזיה במעגל סגור הדיגיטאלית, בקרת הכניסה והכריזה התפעולית, במצטבר, עלה על 650,000 ₪ + מע"מ.
2.3. המציע מפעיל מערך שירות הכולל מוקד תמיכה ושירות 24/7 ומעסיק בהעסקה ישירה צוות עובדים הכולל לפחות שני הנדסאים, מנהל שירות, וחמישה טכנאי שירות.
2.4. המחזור הכספי של המציע מהתקנה ושירות של מערכות בקרת מבנה ו/או מערכות ביטחון, בכל אחת מהשנים 2017, 2018, ו-2019, עלה על 800,000 ₪.
2.5. להצעה צורפה ערבות מכרז בסך 19,000 ₪ על פי הוראות המכרז.
2.6. המציע השתתף במפגש המציעים.
2.7. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.8. המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
2.9. המציע רכש את חוברת המכרז.
3. מפגש מציעים ייערך ביום שלישי ה-22.6.2021 בשעה: 12:00 באמצעות ועידת וידאו בתוכנת ZOOM. ההשתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז. לשם השתתפות במפגש, יש להירשם אליו מראש וזאת עד ליום שני ה-21.6.2021 בשעה 12:00. הרישום יעשה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת michrazim@ahuzot.co.il או בטלפון 03-7610302 תוך מסירת פרטי הקשר של המשתתף. מציע שלא ירשם מראש לא יוכל להשתתף במפגש.
4. ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il.
5. כתנאי להגשת ההצעה, יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סכום של 400 ₪ כולל מע"מ, וזאת באתר האינטרנט http://www.ahuzot.co.il > "מכרזים וחוזים" >"מכרז 2/2021 מערכות בשיקוע קרליבך".
6. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד, בדואר אלקטרוני michrazim@ahuzot.co.il או בפקסימיליה 03-7610333, ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום 6.7.2021 בשעה: 16:00.
7. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ראשון ה-25.7.2021 בשעה 11:30 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
8. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים הם אלו המופיעים במסמכי המכרז.

אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה