מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 3/2021 לעריכת ביטוחי רכוש וחבויות לחברת אחוזות החוף בע"מ

מכרז מס` 3/2021 לעריכת ביטוחי רכוש וחבויות לחברת אחוזות החוף בע"מ

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לעריכת פוליסות ביטוח שונות לחברה, כמפורט במסמכי מכרז פומבי 3/2021.
2 . ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהיה לתקופת ביטוח שתחילתה ביום 1.7.2021 וסיומה ביום 30.6.2022. החברה תהיה רשאית להאריך את ההתקשרות עם הזוכה במכרז בעד 4 (ארבע) תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת.
3 . תנאי הסף להשתתפות במכרז, הינו:
• המציע הינו חברת ביטוח בישראל, המחזיקה ברישיון לעריכת ביטוחים בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981.
4 . ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז ולהוריד אותם, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו http://www.ahuzot.co.il > "מכרזים וחוזים" > "מכרז 3/2021 לעריכת ביטוחי רכוש וחבויות".
5 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, ולהפקידן בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי אחוזות החוף בע"מ, ברחוב גרשון ש"ץ 6 תל אביב-יפו, בקומה רביעית.
6 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום חמישי ה-10.6.2021 בשעה 11:30 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
7 . שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד, בדואר אלקטרוני michrazim@ahuzot.co.il או בפקסימיליה 03-7610333, ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום חמישי ה-13.5.2021 בשעה 16:00.
8 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז בלבד.

 

לאור פניות שהגיעו לחברה בשל המצב הבטחוני, המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה בקשר למכרז נדחה בזאת ליום רביעי ה-19.5.2021, בשעה 12:00.


שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה