מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מס` 4/2021 להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות מסגרות שונות ולהספקת ציוד ו/או חומרים ו/או מוצרים הקשורים עם מסגרות

מכרז פומבי מס` 4/2021 להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות מסגרות שונות ולהספקת ציוד ו/או חומרים ו/או מוצרים הקשורים עם מסגרות

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות מסגרות שונות, וכן להספקת ציוד ו/או חומרים ו/או מוצרים הקשורים עם מסגרות, לפי מטלות, אשר תוצאנה לקבלן מעת לעת, על פי צרכי החברה ודרישותיה כפי שיהיו מעת לעת (להלן: "השירותים"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 . תנאי הסף להשתתפות במכרז, הינם, במצטבר:
2.1. המציע הינו תאגיד רשום בישראל כדין או עוסק מורשה (שאינו תאגיד) הרשום כדין בישראל.
2.2. המציע הנו בעל ניסיון מוכח בביצוע בעצמו של לפחות 3 (שלוש) עבודות הדומות לאלה המפורטות במסמכי המכרז, החל מיום 1.1.2017 ואילך, אשר היקפה הכספי של כל אחת מהן עלה על 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים) לא כולל מע"מ, ואשר ביצוען הסתיים עד למועד הגשת ההצעות למכרז.
2.3. למציע מסגריה וצוות ייצור והתקנה משלו, והוא אינו נסמך על קבלני משנה.
2.4. המציע המציא ערבות המכרז בסך של 150,000 ₪ (מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
2.5. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.6. המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.
2.7. המציע הינו בעל אישור כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
2.8. המציע השתתף במפגש המציעים שתקיים החברה.
2.9. המציע רכש את חוברת המכרז.
3 . מפגש מציעים ייערך ביום חמישי ה-25.3.2021 בשעה: 10:30 באמצעות ועידת וידאו בתוכנת ZOOM. ההשתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז. לשם השתתפות במפגש, יש להירשם אליו מראש וזאת עד ליום רביעי ה-24.3.2021 בשעה 12:00. הרישום יעשה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת michrazim@ahuzot.co.il או בטלפון 03-7610302 תוך מסירת פרטי הקשר של המשתתף. מציע שלא ירשם מראש לא יוכל להשתתף במפגש.
4 . ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il.
5 . כתנאי להגשת ההצעה, יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סכום של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ, וזאת באתר האינטרנט http://www.ahuzot.co.il > "מכרזים וחוזים" >"מכרז 4/2021 "לביצוע עבודות מסגרות ".
6 . שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד, בדואר אלקטרוני michrazim@ahuzot.co.il או בפקסימיליה מס` 03-7610333, ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום 8.4.2021 בשעה: 16:00.
7 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום רביעי ה-21.4.2021 בשעה 11:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
8 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים הם אלו המופיעים במסמכי המכרז.

אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה