מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 5/2021 להתקשרות בחוזה מסגרת להספקת מוצרים ושירותים בקשר עם מערכות כיבוי אש באתרי אחוזות החוף

מכרז מס` 5/2021 להתקשרות בחוזה מסגרת להספקת מוצרים ושירותים בקשר עם מערכות כיבוי אש באתרי אחוזות החוף

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת להספקת מוצרים שונים, כגון, מטפים, גלאי עשן, מזנקים, ארונות פח וכיוב` וכן מתן שירותים בקשר עם מערכות כיבוי אש המצויות באתרי החברה, כולל חניונים שונים, בעיר תל אביב-יפו, על פי צרכי החברה ודרישותיה כפי שיהיו מעת לעת (להלן: "השירותים"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 . ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת, לביצוע על פי מטלות, מעת לעת. החברה אינה מחויבת להוציא לקבלן הזוכה מטלות לביצוע העבודות, כולן או חלקן, ו/או מטלות נוספות בהיקף כלשהו.
3 . תנאי הסף להשתתפות במכרז, הינם, במצטבר:
3.1. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין (ובכלל זה חברה בע"מ או שותפות רשומה) או עוסק מורשה (שאינו תאגיד) הרשום כדין בישראל.
3.2. המציע הינו בעל ניסיון מוכח במתן שירותי הספקה ותחזוקה של ציוד ומערכות כיבוי אש, מסוג אלה כלולים במכרז, בהיקף כספי שנתי העולה על 100,000 ₪ + מע"מ, במהלך כל אחת מהשנים 2018, 2019 ו-2020.
3.3. המציע המציא ערבות מכרז בסך של 25,000 ₪ (עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
3.4. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
3.5. המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.
3.6. המציע הינו בעל אישור כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
3.7. המציע השתתף במפגש המציעים.
3.8. המציע רכש את מסמכי המכרז.
4 . מפגש מציעים ייערך ביום שני ה-22.3.2021 בשעה: 12:30 באמצעות ועידת וידאו בתוכנת ZOOM. ההשתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז. לשם השתתפות במפגש, יש להירשם אליו מראש וזאת עד ליום ראשון ה-21.3.2021 בשעה 12:00. הרישום יעשה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת michrazim@ahuzot.co.il או בטלפון 03-7610302 תוך מסירת פרטי הקשר של המשתתף. מציע שלא ירשם מראש לא יוכל להשתתף במפגש.
5 . ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il.
6 . כתנאי להגשת ההצעה, יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סכום של 500 ₪ בתוספת מע"מ, וזאת באתר האינטרנט http://www.ahuzot.co.il > "מכרזים וחוזים" >"מכרז 5/2021 להספקת מוצרים ושירותים בקשר עם כיבוי אש".
7 . שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד, בבדואר אלקטרוני michrazim@ahuzot.co.il או בפקסימיליה פקסימיליה 03-7610333, ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום 11.4.2021 בשעה: 16:00.
8 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ראשון ה-25.4.2021 בשעה 11:30 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
9 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים הם אלו המופיעים במסמכי המכרז.

אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה