מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 1/2021 להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי העתקות אור

מכרז מס` 1/2021 להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי העתקות אור

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי העתקות אור, שירותי פלוט, צילום תוכניות, הדפסות, כריכת חוברות ושירותי דפוס נוספים, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

2 . ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת, לביצוע על פי מטלות, מעת לעת. החברה אינה מחויבת להוציא לקבלן הזוכה מטלות לביצוע העבודות, כולן או חלקן, ו/או מטלות נוספות בהיקף כלשהו.

3 . תנאי הסף להשתתפות במכרז, הינם, במצטבר:

3.1 המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.

3.2 המציע מפעיל מכון להעתקות אור, אשר סניף אחד שלו לפחות מצוי בתחומי גוש דן.

3.3 במהלך כל אחת מהשנים 2018, 2019, ו-2020, המחזור הכספי השנתי של המציע ממתן שירותי העתקות אור עלה על 300,000 ₪ + מע"מ, מדי שנה.

3.4 המציע צירף להצעתו ערבות מכרז בסך של 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.

3.5 המציע השתתף במפגש המציעים.

3.6 המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.

3.7 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.

3.8 המציע הינו בעל אישור כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור

3.9 המציע רכש את חוברת המכרז.

4 . מפגש מציעים ייערך ביום רביעי, ה-17.2.2021 בשעה 11:00 באמצעות ועידת וידאו בתוכנת ZOOM. ההשתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז. לשם השתתפות במפגש, יש להירשם אליו מראש וזאת עד ליום שלישי ה-16.2.2021 בשעה 12:00. הרישום יעשה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת michrazim@ahuzot.co.il או בטלפון 03-7610302 תוך מסירת פרטי הקשר של המשתתף. מציע שלא ירשם מראש לא יוכל להשתתף.

5 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון ש"ץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 037610300, תמורת סך של 400 ₪ (ארבע מאות שקלים חדשים). ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.

6 . שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד, בפקסימיליה 037610333 או בדואר אלקטרוני michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום 28.2.2021 בשעה: 16:00.

7 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום שני ה-8.3.2021 בשעה 11:30 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.

8 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה