מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 7/2020 להצבה והפעלה של מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקה בחניוני אחוזות החוף

מכרז מס` 7/2020 להצבה והפעלה של מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקה בחניוני אחוזות החוף

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להצבה והפעלה של מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקה (להלן: "המכונות האוטומטיות"), בחניוני אחוזות החוף.
2 . הזכיין שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, יציב, יפעיל ויתחזק את המכונות האוטומטיות, בחניוני אחוזות החוף בהתאם לרשימה המצורפת למסמכי המכרז, ובלבד שיעשה כן ב-10 חניונים לפחות, על חשבונו ואחריותו, ועל פי תנאי חוזה ההתקשרות.
3 . החניונים בהם יוצבו המכונות האוטומטיות, מספר המכונות האוטומטיות בכל חניון, מיקום המכונות בחניון, וסוג המוצרים הנמכרים בכל מכונה אוטומטית, יהיו בהתאם לשיקול דעתו של הזכיין, בכפוף לקבלת אישורה של אחוזות החוף, וכן בכפוף להוראות כל דין וקבלת אישורי הרשויות המוסמכות.
4 . תקופת ההתקשרות עם הזכיין שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז, תהיה ל-36 (שלושים ושישה) חודשים. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההתקשרות ל-2 (שתי) תקופות נוספות בנות עד 12 (שנים עשר) חודשים כל אחת.
5 . תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
5.1 המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל.
5.2 בכל אחת משלוש (3) השנים 2018, 2019, 2020 המציע הפעיל ותחזק, בעצמו, 150 מכונות אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות, לכל הפחות.
5.3 המציע צירף להצעתו במכרז ערבות בנקאית על סך של 5,000 ש"ח, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
5.4 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
5.5 המציע רכש את חוברת המכרז.
5.6 המציע הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 .
6 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, תמורת סך של 500 ₪ (חמש מאות שקלים חדשים), בתוספת מע"מ. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
7 . מפגש מציעים ייערך ביום חמישי, ה-7.1.2021 בשעה 12:30 באמצעות ועידת וידאו בתוכנת ZOOM. ההשתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז. לשם השתתפות במפגש, יש להירשם אליו מראש וזאת עד ליום רביעי ה-6.1.2021 בשעה 12:00. הרישום יעשה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת michrazim@ahuzot.co.il או בטלפון 03-7610302 תוך מסירת פרטי הקשר של המשתתף. מציע שלא ירשם מראש לא יוכל להשתתף.
8 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה, ברחוב גרשון ש"ץ 6 תל אביב, בקומה רביעית.
9 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום חמישי ה-21.1.2021 בשעה 11:30. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
10 . שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד בפקסימיליה 03-7610333 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מה-14.1.2021 בשעה: 16:00.
11 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה