מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מס` 5/2020 להפעלה ותחזוקה של מערכת ממוחשבת לניהול בקרה תפעולית

מכרז פומבי מס` 5/2020 להפעלה ותחזוקה של מערכת ממוחשבת לניהול בקרה תפעולית


1 . אחוזות החוף בע"מ מזמינה בזאת קבלת הצעות להפעלה ואחזקה של מערכת ממוחשבת לניהול בקרה תפעולית – מערכת מבוססת WEB המאפשרת הזנה, מעקב, והפקה של נתוני אירועי בקרה תפעולית שונים.
2 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
2.1 המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.
2.2 במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, השלים המציע לפחות חמישה (5) פרויקטים עבור חמישה (5) לקוחות שונים, העומדים כולם בתנאים להלן, במצטבר:
2.2.1 הפרויקט כלל איפיון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת ניהול בקרה תפעולית מבוססת WEB.
2.2.2 מספר המשתמשים במערכת מטעם הלקוח אינו פחות מעשרה.
2.2.3 במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, הלקוח משתמש במערכת באופן פעיל ושוטף, והוא עושה כך במהלך שנים עשר (12) החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לכל הפחות.
2.3 להצעה צורפה ערבות מכרז בסך 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים) על פי הוראות המכרז.
2.4 המציע השתתף במפגש המציעים.
2.5 המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.6 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
2.7 המציע רכש את חוברת המכרז.
3 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי אחוזות החוף, ברח` גרשון ש"ץ 6 תל-אביב, קומה 4, טל:  03-7610300, תמורת סך של 500 ₪ בתוספת מע"מ.
4 . מפגש מציעים ייערך ביום רביעי, ה-11.11.2020 בשעה 10:30 באמצעות ועידת וידאו בתוכנת ZOOM. ההשתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז.
לשם השתתפות במפגש, יש להירשם אליו מראש וזאת עד ליום שלישי ה-10.11.2020 בשעה 12:00. הרישום יעשה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת michrazim@ahuzot.co.il או בטלפון 03-7610302 תוך מסירת פרטי הקשר של המשתתף. מציע שלא ירשם מראש לא יוכל להשתתף.
5 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, תועברנה לחברה בכתב בלבד וזאת עד ליום 25.11.2020 בשעה 16:00. את השאלות יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-7610333.
6 . מועד אחרון להגשת הצעות למכרז - יום רביעי ה- 9.12.2020 בשעה 11:30. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
7 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי החברה בתיאום מראש, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
8 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה