מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מספר 3/2020 מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בפרויקט שידרת הקריה

מכרז פומבי מס` 3/2020 מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בפרויקט "שידרת הקריה"

1 . חברת אחוזות החוף בע"מ מנהלת את פרויקט "שידרת הקריה" הכולל ביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישים, מדרכות, רחובות, תשתיות מים, ביוב, ניקוז ותיעול, תאורה, מצלמות, רמזורים, תקשורת, חשמל, הסדרי תנועה גינון והשקיה, במרחב הציבורי שלאורך ציר הקו האדום של הרכבת הקלה, ברחובות מנחם בגין, המסגר, הרכבת ורחובות נוספים אשר ניצבים לאורך התוואי.
2 . אחוזות החוף מזמינה בזאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז, להציע הצעות לביצוע העבודות, תיאור מפורט של העבודות מצוי במסמכי המכרז ובתיקי העבודה שיימסרו לקבלנים ביחס לכל עבודה ועבודה.
3 . מטרת המכרז הינה הרכבת מאגר הכולל עד 5 (חמישה) קבלנים אשר יזכו במכרז, להם אחוזות החוף תמסור מעת לעת ביצוע של העבודות השונות הנדרשות במסגרת הפרויקט.
4 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
4.1. במועד האחרון להגשת הצעות למכרז המציע הינו קבלן רשום בפנקס המתנהל אצל רשם הקבלנים, בקוד ענפי ראשי 200 (כבישים תשתית ופיתוח), בסיווג ג-5, ואין ביחס לרישומו כל הסתייגות ו/או התנייה.
4.2. בכל אחת מהשנים 2016, 2017, 2018, היה המציע בעל מחזור הכנסות שנתי העולה על 50,000,000 ₪;
4.3. במועד האחרון להגשת הצעות למכרז המציע מופיע ברשימת הקבלנים המוכרים לעבודות ממשלתיות כפי שנקבעה על ידי הוועדה הבין משרדית לקביעת מסירת עבודות לקבלנים.
4.4. המציע ביצע והשלים מספר פרויקטים העומדים כולם בדרישות המפורטות בתנאי המכרז.
4.5. המציע השתתף במפגש הקבלנים.
4.6. המציע רכש את חוברת המכרז.
4.7. המציע המציא ערבות בנקאית בהתאם להוראות תנאי המכרז.
4.8. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.
5 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון ש"ץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), תמורת סך של 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים), כולל מע"מ.
6 . מפגש קבלנים ייערך ביום רביעי, ה-23.9.2020 בשעה 10:00 באמצעות ועידת וידאו בתוכנת ZOOM. ההשתתפות במפגש הקבלנים מהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז. לשם השתתפות במפגש, יש להירשם אליו מראש וזאת עד ליום שלישי ה-22.9.2020 בשעה 12:00. הרישום יעשה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת michrazim@ahuzot.co.il או בטלפון 03-7610302 תוך מסירת פרטי הקשר של המשתתף. קבלן שלא ירשם מראש לא יוכל להשתתף.
7 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תועברנה בכתב בלבד וזאת עד ליום 21.10.2020 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-7610333.
8 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מיום חמישי ה- 5.11.2020 בשעה 11:30. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
9 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי החברה בתיאום מראש.
10 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ

 

צילומי רחפן של תואי פרויקט שידרת הקריה כפי שהוצגו במפגש קבלנים ביום 23.9.2020


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה