מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מס` 6/2020 להספקת גלילי נייר ומדבקות

מכרז פומבי מס` 6/2020 להספקת גלילי נייר ומדבקות

1 . אחוזות החוף בע"מ עושה שימוש בסוגים שונים של גלילי נייר ומדבקות, עליהם מודפסים כרטיסי חנייה וקבלות, במסגרת התשלום עבור שימוש לקוחות אחוזות החוף בשירותיה השונים בחניונים ציבוריים ובחופי רחצה. אחוזות החוף מבקשת לקבל הצעות לרכישה ואספקה של גלילי נייר ומדבקות מסוגים שונים המפורטים במכרז.
2 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
2.1. המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.
2.2. מחזור ההכנסות השנתי של המציע ממכירת מוצרי נייר, בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו-2019 עלה על 500,000 ₪.
2.3. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.4. המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
2.5. המציע רכש את חוברת המכרז.
3 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון ש"ץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, תמורת סך של 500 ₪ (חמש מאות שקלים חדשים), בתוספת מע"מ.
4 . מפגש מציעים ייערך ביום חמישי, ה-17.9.2020 בשעה 11:30. מפגש המציעים יתקיים במשרדי החברה, ברחוב גרשון ש"ץ 6, תל אביב, בקומה הרביעית.
5 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תועברנה בכתב בלבד וזאת עד ליום 30.9.2020 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-7610333.
6 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מיום שני ה- 12.10.2020 בשעה 11:30. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
7 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי החברה בתיאום מראש, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד. תשומת לב משתתפי המכרז מופנית בזאת לשלבי ההליך השונים המפורטים במסמכי המכרז כאמור.
8 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה