מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מספר 2/2020 לביצוע עבודות אחזקת משאבות ביוב וניקוז

מכרז פומבי מס` 2/2020 לביצוע עבודות אחזקת משאבות ביוב וניקוז

1 . אחוזות החוף בע"מ מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות לאחזקת משאבות ביוב וניקוז המותקנות בחניונים תת קרקעיים שונים המופעלים על ידי אחוזות החוף, כמפורט במסמכי המכרז.

2 . במכרז רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1 המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד רשום כדין בישראל.

2.2 במהלך התקופה שבין יום 1.1.2017 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המשתתף סיפק שירותי אחזקת משאבות ביוב וניקוז ללקוחות שונים, בתמורה להיקף שנתי מצטבר של 100,000 ₪ + מע"מ לשנה, לכל הפחות.

2.3 המשתתף לקח חלק במפגש המציעים.

2.4 המשתתף המציא ערבות מכרז בסך של 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.

2.5 המשתתף רכש את חוברת המכרז.

2.6 המשתתף הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.

2.7 המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.

3 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון ש"ץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, תמורת סך של 250 ₪ בתוספת מע"מ.

4 . מפגש מציעים ייערך ביום חמישי, ה-19.11.2020 בשעה 10:00 באמצעות ועידת וידאו בתוכנת ZOOM. ההשתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז. לשם השתתפות במפגש, יש להירשם אליו מראש וזאת עד ליום רביעי ה-18.11.2020 בשעה 12:00. הרישום יעשה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת michrazim@ahuzot.co.il או בטלפון 03-7610302 תוך מסירת פרטי הקשר של המשתתף. מציע שלא ירשם מראש לא יוכל להשתתף. 

5 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תועברנה בכתב בלבד וזאת עד ליום 3.12.2020 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-7610333.

6 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מיום רביעי ה- 16.12.2020 בשעה 11:30 הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.

7 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי החברה בתיאום מראש, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.

8 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

 

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה