מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מס` 4/2020 - לביצוע עבודות לאחזקת שטחים מגוננים בחניונים עיליים בעיר תל אביב-יפו

מכרז פומבי מס` 4/2020 - לביצוע עבודות לאחזקת שטחים מגוננים בחניונים עיליים בעיר תל אביב-יפו


1 . אחוזות החוף בע"מ מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות לאחזקת שטחים מגוננים בחניונים עיליים בעיר תל אביב-יפו, אשר תכלולנה בין היתר עבודות אחזקת גינון שוטפת, סריקות יומיות, ריקון פחים, דישון, ריסוס, ניכוש עשביה, כיסוח דשא, רענון שתילות וכיו"ב, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 . במכרז רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
2.1. המציע הנו בעל ניסיון מוכח במתן שירותי אחזקת שטחי גינון עבור גופים ציבוריים, במהלך כל אחת מהשנים 2018, 2019, ו-2020 ברציפות.
2.2. המציע המציא ערבות המכרז בסך של 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
2.3. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.
2.4. המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.
2.5. המציע הינו בעל אישור כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
2.6. המציע רכש את חוברת המכרז.
2.7. המציע השתתף במפגש הקבלנים.
3 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון ש"ץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, תמורת סך של 500 ₪ בתוספת מע"מ.
4 . מפגש מציעים ייערך במשרדי החברה ביום שני ה-25.5.2020 בשעה 10:00. ההשתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
5 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תועברנה בכתב בלבד וזאת עד ליום 3.6.2020 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-7610333.
6 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מיום חמישי ה- 11.6.2020 בשעה 11:30 הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
7 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי החברה בתיאום מראש, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
8 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה