מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מס` 1/2020 - לביצוע עבודות תשתית, סלילה ופיתוח בדרך השירות המזרחית במע"ר הצפוני

מכרז פומבי מס` 1/2020 - לביצוע עבודות תשתית, סלילה ופיתוח בדרך השירות המזרחית במע"ר הצפוני
1 . אחוזות החוף בע"מ מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות תשתית, סלילה, ופיתוח בדרך השירות המזרחית במע"ר הצפוני של העיר תל אביב-יפו.
2 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
2.1 קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 200(ג) 5 אשר ביצע לפחות פרויקט אחד בו שימש כקבלן הראשי בפרויקט. לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה ייבחנו רק פרויקטים העומדים בכל התנאים הבאים במצטבר:
2.1.1 הפרויקט הינו פרויקט תשתית תחבורתי שבוצע בסביבה אורבאנית צפופה, במסגרתו המשתתף ביצע עבודות סלילת כבישים, תשתיות תת קרקעיות, עבודות פיתוח, והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות;
2.1.2 העבודות לביצוע הפרויקט הסתיימו והוא נפתח לתנועה טרם המועד האחרון להגשת הצעות במכרז;
2.1.3 החשבון הסופי של המשתתף בגין הפרויקט, הוגש לא מוקדם מיום 5.5.2015.
2.1.4 היקפו הכספי של הפרויקט, בהתאם לחשבון הסופי של המשתתף, לא פחת מ-50 מיליון ₪ + מע"מ;
2.1.5 הפרויקט כלל שלוש העתקות תנועה על פי תוכניות תנועה מאושרות וחתומות על ידי מתכנן תנועה, לכל הפחות.
2.2 קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 100(ג) 5 אשר במהלך התקופה שבין יום 5.5.2015, לבין המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ביצע עבודות בניה הנדסיות (לא כולל מרכיבי קרקע), בהיקף שלא פחת מ- 50 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) במצטבר.
2.3 המשתתף רכש את מסמכי המכרז.
2.4 המשתתף השתתף בכנס הקבלנים במכרז.
2.5 המשתתף המציא את ערבות המכרז.
2.6 המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
2.7 המשתתף הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
3 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי אחוזות החוף, ברח` גרשון ש"ץ 6 תל-אביב, קומה 4, טל: 03-7610300, תמורת סך של 5,500 ₪ בתוספת מע"מ.
4 . כנס קבלנים ייערך ביום רביעי ה-25.3.2020 בשעה 10:30. הכנס יתקיים באתר הפרויקט, בסמוך לכניסה המזרחית לחניון מגדל MIDTOWN, דרך מנחם בגין 144, תל אביב-יפו. ההשתתפות בכנס הקבלנים מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
5 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, תועברנה לחברה בכתב בלבד וזאת עד ליום 19.4.20 בשעה 16:00. את השאלות יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-7610333.
6 . מועד אחרון להגשת הצעות למכרז - יום שלישי ה- 5.5.2020 בשעה 12:30. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
7 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי החברה בתיאום מראש, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
8 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה