מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מס` 8/2019 להתקשרות בחוזה לאחזקת שילוט הכוונה אלקטרוני

מכרז פומבי מס` 8/2019 להתקשרות בחוזה לאחזקת שילוט הכוונה אלקטרוני

1 . אחוזות החוף בע"מ מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה לאחזקת מערך שילוט הכוונה אלקטרוני המופעל על ידי אחוזות החוף ומותקן ברחבי העיר תל אביב-יפו.
2 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
2.1 המשתתף הינו עוסק מורשה או תאגיד רשום כדין בישראל.
2.2 במהלך התקופה שבין יום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המשתתף מספק או סיפק:
2.2.1 שירותי טיפול או אחזקה למערכות בקרה או למערכות שילוט אלקטרוני הכוללות לפחות עשרה שלטים המחוברים למערכת בקרה אחת; ובנוסף
2.2.2 שירותי טיפול או אחזקה למנגנוני רמזורים.
לצורך עמידה בתנאי סעיף 2.2 לעיל ייחשבו רק שירותי טיפול ו/או אחזקה הכוללים את כל התנאים הבאים במצטבר:
• השירותים בוצעו בדרכים עירוניות או בינעירוניות;
• השירותים כללו גם ביצוע עבודות לילה המאושרות על ידי הגורמים המוסמכים;
• השירותים בוצעו בשטחי אחת מ-20 הערים הבאות (הערים בהן שיעור האוכלוסייה הוא הגדול ביותר על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה): ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה, ראשון לציון, פתח תקווה, אשדוד, נתניה, באר שבע, חולון, בני ברק, רמת גן, בת ים, רחובות, אשקלון, בית שמש, כפר סבא, הרצליה, מודיעין-מכבים-רעות, חדרה, נצרת.
2.3 במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, מצויים בידי המשתתף:
2.3.1 צוות של 10 טכנאים לכל הפחות, הכולל הנדסאי, מהנדס חשמל או אלקטרוניקה, וחשמלאי מוסמך; ובנוסף
2.3.2 רכב מנוף או רכב סל, כחלק קבוע ממצבת כלי הרכב של המשתתף; ובנוסף
2.3.3 מעבדת תיקונים מצוידת ופעילה, בעלת יכולת לטפל בשילוט נשוא המכרז.
2.4 המשתתף לקח חלק במפגש המציעים.
2.5 המשתתף המציא ערבות מכרז בסך של 50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
2.6 המשתתף רכש את חוברת המכרז.
2.7 המשתתף הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.
2.8 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.
3 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון ש"ץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, תמורת סך של 500 ₪ בתוספת מע"מ.
4 . מפגש מציעים ייערך ביום רביעי ה-5.2.2020 בשעה 12:00. מפגש המציעים יתקיים במשרדי החברה, ברחוב גרשון ש"ץ 6, תל אביב, בקומה הרביעית. ההשתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
5 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תועברנה בכתב בלבד וזאת עד ליום 19.2.2020 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-7610333.
6 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מיום רביעי ה- 4.3.2020 בשעה 11:30 הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
7 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי החברה בתיאום מראש, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
8 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה