מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מס` 5/2019 להתקנה והפעלה של עמדות טעינה אוניברסליות לרכבים חשמליים בחניוני אחוזות החוף

מכרז פומבי מס` 5/2019 להתקנה והפעלה של עמדות טעינה אוניברסליות לרכבים חשמליים בחניוני אחוזות החוף
1 . אחוזות החוף בע"מ מזמינה בזאת קבלת הצעות לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של עמדות טעינה אוניברסליות לרכבים חשמליים בחניוני אחוזות החוף, והכול כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.
2 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
2.1. המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד רשום כדין בישראל.
2.2. בכל אחת מהשנים 2016, 2017, ו-2018, עמד המחזור הכספי השנתי של המציע או של בעל השליטה במציע, על 15,000,000 ₪ (חמישה עשר מיליון שקלים חדשים), לכל הפחות.
2.3. מערכת הטעינה החשמלית הכלולה בהצעת המציע:
2.3.1 עמדות הטעינה – החל מיום 1.1.2016 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, הותקנו והופעלו לכל הפחות 500 עמדות טעינה אוניברסליות לרכבים חשמליים AC ו- DC, באתר אחד או במספר אתרים במצטבר, הנמצאים בישראל ובחו"ל. לצורך עמידה בתנאי זה, ייחשבו רק עמדות טעינה בהן תהליך חיוב הצרכן בתשלום מתבצע מרחוק ובאופן ממוחשב, כגון באמצעות יישומון סלולארי.
2.3.2 מערכת הניהול הממוחשבת – החל מיום 1.1.2016 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ניהלה מערכת הניהול לכל הפחות 50 עמדות טעינה אוניברסליות, באתר אחד או במספר אתרים במצטבר, הנמצאים בישראל ובחו"ל. לצורך עמידה בתנאי זה, ייחשבו רק מערכות ניהול המאפשרות לכל הפחות: מתן שירות ללקוחות, ביצוע חיוב כספי מרחוק, ביצוע תמיכה טכנית מרחוק, בקרת סטטוס עמדות הטעינה בזמן אמת, ניהול ובקרת עומסי חשמל.
2.4. להצעה צורפה ערבות מכרז בסך של 100,000 ₪ על פי הוראות המכרז.
2.5. המציע השתתף במפגש המציעים.
2.6. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.7. המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
2.8. המציע רכש את חוברת המכרז.
3 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון ש"ץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, תמורת סך של 1,500 ₪ כולל מע"מ.
4 . מפגש מציעים ייערך ביום שני ה-18.11.2019 בשעה 10:00. מפגש המציעים יתקיים במשרדי החברה, ברחוב גרשון ש"ץ 6, תל אביב, בקומה הרביעית. ההשתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
5 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תועברנה בכתב בלבד וזאת עד ליום 2.12.2019 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-7610333.
6 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מיום רביעי ה- 18.12.2019 בשעה 11:30 הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
7 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי החברה בתיאום מראש, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
8 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה