מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מס` 6/2019 שדרוג מערכת "חומת האש" (Firewall) של חברת אחוזות החוף

מכרז פומבי מס` 6/2019 שדרוג מערכת "חומת האש" (Firewall) של חברת אחוזות החוף

1 . אחוזות החוף בע"מ מזמינה בזאת קבלת הצעות לאספקה, התקנה, שדרוג ושירות למערכת חומת האש (Firewall) המרכזית של החברה, והכול כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.
2 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
2.1. המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד רשום כדין בישראל.
2.2. המציע הינו מוסמך על ידי חברת Checkpoint, ברמת 4 Star Partner לכל הפחות.
2.3. במועד הגשת ההצעה למכרז, המציע מעסיק בהעסקה ישירה (במסגרת יחסי מעביד-עובד), 30 עובדים לכל הפחות, מהם 15 עובדים לכל הפחות, העוסקים במתן שירות ללקוחות המציע בתחום אבטחת המידע והגנת הסייבר.
2.4. להצעה צורפה ערבות מכרז בסך 50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות המכרז.
2.5. המציע השתתף במפגש המציעים.
2.6. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.7. המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
2.8. המציע רכש את חוברת המכרז.
3 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון ש"ץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, תמורת סך של 500 ₪ (חמש מאות שקלים חדשים), בתוספת מע"מ.
4 . מפגש מציעים ייערך ביום רביעי, ה-23.10.19, בשעה 11:00. מפגש המציעים יתקיים במשרדי החברה, ברחוב גרשון ש"ץ 6, תל אביב, בקומה הרביעית. ההשתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
5 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תועברנה בכתב בלבד וזאת עד ליום 4.11.2019 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-7610333.
6 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מיום ראשון ה- 17.11.2019 בשעה 11:30. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
7 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי החברה בתיאום מראש, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
8 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה