מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי 4/2019 לביצוע עבודות שיפוצים, שינויים, הרחבות והתאמות במבנים שונים בעיר תל אביב-יפו

מכרז פומבי מס` 4/2019 לביצוע עבודות שיפוצים, שינויים, הרחבות והתאמות במבנים שונים בעיר תל אביב-יפו

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלנים רשומים אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות לביצוע עבודות שיפוצים, שינויים, הרחבות, והתאמות במבנים שונים בתחום העיר תל אביב – יפו, על בסיס הזמנות עבודה אותן תוציא החברה מעת לעת.
2 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
2.1 המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד רשום כדין בישראל.
2.2 במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע הינו קבלן רשום בפנקס המתנהל על ידי רשם הקבלנים, בענף משנה 131 (שיפוצים), סוג 1 לכל הפחות; או לחילופין בענף ראשי 100 (בניה), סוג 1 לכל הפחות.
2.3 המציע הינו בעל ניסיון מוכח כמבצע בעצמו של 3 (שלושה) פרויקטים, לכל הפחות, אשר כל אחד מהם בנפרד עמד בכל התנאים המפורטים להלן:
2.3.1 הפרויקט כלל עבודות של שיפוץ או חידוש מבנה קיים;
2.3.2 בזמן ביצוע הפרויקט, הייתה באתר בו בוצעה הפרויקט תנועה פעילה ורצופה של עוברים ושבים;
2.3.3 התמורה ששולמה למציע עבור ביצוע העבודות בפרויקט, עלתה על סכום של 300,000 ₪, בתוספת מע"מ;
2.3.4 מועד סיום הפרויקט היה לאחר יום 1.7.2016.
2.4 המציע צירף להצעתו ערבות מכרז בסך של 75,000 ₪ (שבעים וחמישה אלף שקלים חדשים) על פי הוראות המכרז.
2.5 המציע השתתף במפגש המציעים.
2.6 המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.7 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.
2.8 המציע רכש את חוברת המכרז.
3 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון ש"ץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, תמורת סך של 500 ₪ (חמש מאות שקלים חדשים), כולל מע"מ.
4 . מפגש מציעים ייערך ביום חמישי ה-18.7.2019, בשעה 10:00. מפגש המציעים יתקיים במשרדי החברה, ברחוב גרשון ש"ץ 6, תל אביב, בקומה הרביעית. ההשתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
5 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תועברנה בכתב בלבד וזאת עד ליום חמישי ה-1.8.2019 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-7610333.
6 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מיום חמישי ה- 8.8.2019, בשעה 11:30. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
7 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי החברה בתיאום מראש, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
8 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה