מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

בקשה לקבלת מידע בנושא הפעלת יישומון סלולארי לחנייה בחניונים

בקשה לקבלת מידע בנושא הפעלת יישומון סלולארי לחנייה בחניונים

1. חברת אחוזות החוף בע"מ בוחנת שיתוף פעולה עם מפעילי יישומונים סלולאריים, במסגרתו יתאפשר תשלום דמי חניה בחניוני אחוזות החוף באמצעות היישומון, וכן יתאפשר איתור חניונים ציבוריים פנויים סמוכים במקרים בהם אין מקומות חניה פנויים בחניון אחוזות החוף. לצורך כך, פונה החברה בבקשה זו לקבלת מידע בנושא.
2. מטרת הבקשה הנה איסוף מידע בלבד והיא אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר. לא יחולו עליה דיני המכרזים והיא אינה מחייבת את החברה בכל ענין שהוא. בנוסף, אין בבקשה זו משום התחייבות של החברה לפרסם מכרז בנושא הבקשה או לפעול בכל הליך אחר ואין בהיענות לה כדי להקנות יתרון במכרז כאמור, אם יפורסם, או בכל הליך אחר, או כדי להבטיח עמידה בתנאי הסף לעניין מכרז או הליך כאמור.
3. את המידע הנדרש בבקשה יש להגיש עד ליום ראשון ה- 30.6.2019 בשעה 11:30, במעטפה סגורה, אותה יש להפקיד בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה – ברחוב גרשון ש"ץ 6, תל אביב-יפו, בקומה הרביעית.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה