מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מספר 1/2019 לגידול ואספקת עצים עבור פרויקט שידרת הקרייה

מכרז פומבי מס` 1/2019 לגידול ואספקת עצים עבור פרויקט "שידרת הקרייה"

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה לגידול ואספקת עצים עבור פרויקט "שידרת הקרייה", והכול כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.
2 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
2.1. המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד רשום כדין בישראל;
2.2. המציע מפעיל משתלה לגידול עצים במגוון גדלים וסוגים, הפועלת ברציפות החל מיום 1.1.2014, לכל המאוחר, ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז;
2.3. המציע הינו בעל זכויות במקרקעין הזמינים ומתאימים לגידול עצים, בשטח של 10 דונם לכל הפחות. זכויות המציע במקרקעין כאמור, יהיו החל מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ולמשך 5 שנים לאחר מכן, לכל הפחות.
2.4. החל מיום 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2018 סיפק המציע עצים מסוגים שונים וללקוחות שונים, בהיקף כספי שנתי ממוצע של 2,000,000 ₪, לכל הפחות.
2.5. המציע צירף להצעתו את ערבות המכרז בסך של 125,000 ₪ (מאה עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים) על פי הוראות המכרז.
2.6. המציע השתתף במפגש המציעים.
2.7. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.8. המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.
2.9. המציע רכש את חוברת המכרז.
3 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון ש"ץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, תמורת סך של 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים), כולל מע"מ.
4 . מפגש מציעים ייערך ביום ג`, ה-11.6.2019, בשעה 10:00. מפגש המציעים יתקיים במשרדי החברה, ברחוב גרשון ש"ץ 6, תל אביב, בקומה הרביעית. ההשתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
5 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תועברנה בכתב בלבד וזאת עד ליום 20.6.2019 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-7610333.
6 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מיום ה` ה- 11.7.2019, בשעה 11:30. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
7 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה