מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מס` 3/2019 לרכישה ואספקה של רכב טיאוט

מכרז פומבי מס` 3/2019 לרכישה ואספקה של רכב טיאוט

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לרכישה ואספקה רכב טיאוט המיועד לניקיון חניון תת קרקעי אשר רצפתו צבועה בצבע מסוג אפוקסי. התנאים הטכניים הנדרשים מרכב הטיאוט, הינם כמפורט במסמכי המכרז
2 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
2.1. המציע הינו יצרן רכב הטיאוט בעצמו, או ספק מורשה או יבואן מורשה מטעם יצרן רכב הטיאוט המוצע על ידי המציע במכרז.
2.2. המציע מחזיק באישור תקף מאת משרד התחבורה, לייצור או לייבוא של רכב הטיאוט המוצע על ידו במכרז;
2.3. החל מיום 1.1.2016 ועד ליום 31.12.2018 המציע סיפק ללקוחות בישראל לפחות 5 רכבי טיאוט;
2.4. המציע, בעצמו או באמצעות צד שלישי עימו התקשר לצורך כך, מפעיל מוסך מורשה על ידי משרד התחבורה, המתמחה באחזקת טרקטורים או מכונות ניידות, אשר בין התאריכים 1.1.2016 ל-31.12.2018 סיפק שירותי אחזקה לכל הפחות ל-5 רכבי טיאוט;
2.5. המציע צירף להצעתו את ערבות המכרז בסך של 15,000 ₪ (חמישה עשר אלף שקלים חדשים) על פי הוראות המכרז.
2.6. המציע השתתף במפגש המציעים.
2.7. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.8. המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.
2.9. המציע רכש את חוברת המכרז.
3 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, תמורת סך של 500 ₪ (חמשת מאות שקלים חדשים), כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים הקבועים במכרז.
4 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תועברנה בכתב בלבד וזאת עד ליום 18.4.2019 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-7610333.
5 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מיום ד` ה- 1.5.2019, בשעה 12:00. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
6 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי החברה בתיאום מראש, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
7 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה