מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מס` 2/2019 להקמה ותפעול של מערכת לתשלום אגרת הסדר החניה בעיר תל אביב - יפו באמצעי מחשוב וטלפוניה

מכרז פומבי מס` 2/2019 להקמה ותפעול של מערכת לתשלום אגרת הסדר החניה בעיר תל אביב - יפו באמצעי מחשוב וטלפוניה

1 . עיריית תל אביב-יפו, באמצעות חברת אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות למתן שירות הקמה ותפעול של מערכת לתשלום אגרת הסדר החניה בעיר תל אביב - יפו (להלן: "העיר") באמצעי מחשוב וטלפוניה, בכלל זה באמצעות חיוג ובאמצעות אפליקציה ייעודית, והכול כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.
2 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
2.1. המציע הקים ו/או תפעל ו/או תיחזק, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים), את כל המערכות הבאות:
• מערכת טלפוניה; הכוללת – IVR, מערכות זיהוי דיבור, קישור למערכת CRM;
• בסיסי נתונים; המונים לפחות 50,000 רשומות;
• ממשקי חיוב (בילינג) של כרטיסי אשראי בהיקף של 5,000 פעולות חיוב בכל חודש לפחות. לצורך סעיף זה – "תפעל" ו/או "תיחזק" - נתן שרות שוטף ו/או תחזוקה (בהתאמה) במשך 36 (שלושים ושישה) חודשים (לכל הפחות) לכל אחת מהמערכות דלעיל, אשר תחילתם לא תהיה מאוחרת ליום 1.1.2016;
2.2. בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2017 של המציע, המציע הנו בעל הון עצמי של לפחות 5,000,000 ₪ (חמישה מיליון שקלים חדשים).
2.3. המציע רכש את חוברת המכרז.
2.4. המציע צירף להצעתו את ערבות המכרז, בהתאם לתנאי המכרז.
2.5. המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
2.6. המציע הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
3 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, תמורת סך של 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים), כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז.
4 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תועברנה בכתב בלבד וזאת עד ליום 20.2.2019 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-7610333.
5 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מיום א` ה- 10.3.2019, בשעה 12:00. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
6 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי החברה בתיאום מראש, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
7 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה