מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מס` 9/2018 למתן שירותי ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים

מכרז פומבי מס` 9/2018 למתן שירותי ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשרות בחוזה למתן שירותי יעוץ ביטוח וניהול סיכונים, כמפורט במסמכי המכרז.
2 . תקופת ההתקשרות עם מי שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, תהיה ל- 36 (שלושים ושישה) חודשים, כאשר בסיומן תהיה לחברה הזכות להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות עד 12 (שניים עשר) חודשים כל אחת.
3 . תנאי הסף להשתתפות במכרז, הינם, במצטבר:
3.1. המציע מפעיל משרד ליעוץ ביטוח וניהול סיכונים, בו מועסקים בדרך קבע 5 עובדים לכל הפחות, מהם לפחות 2 עורכי דין המוסמכים בישראל.
3.2. המציע הנו בעל ניסיון רציף במהלך 15 השנים הקודמות למועד הגשת ההצעות למכרז, לכל הפחות, במתן שירותי יעוץ ביטוח וניהול סיכונים. יובהר כי הניסיון הנדרש הינו מהמנכ"ל הפעיל של משרד המציע, כאשר גם יבואו בחשבון גם שנות ניסיונו ביעוץ ביטוח וניהול סיכונים בגוף אחר שאינו משרד המציע.
3.3. במהלך 5 השנים הקודמות למועד הגשת ההצעות למכרז, המציע סיפק שירותי יעוץ ביטוח וניהול סיכונים ל-5 גופים, לכל הפחות, שהינם חברות ממשלתיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או רשויות מקומיות מבין הרשימה הבאה (20 הרשויות בעלות שיעור האוכלוסייה הוא הגדול ביותר על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה): ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה, ראשון לציון, פתח תקווה, אשדוד, נתניה, באר שבע, חולון, בני ברק, רמת גן, בת ים, רחובות, אשקלון, בית שמש, כפר סבא, הרצליה, מודיעין-מכבים-רעות, חדרה, נצרת.
3.4. מנהל התיק הישיר אותו יעמיד המציע לצורך מתן השירותים לאחוזות החוף, הינו עו"ד מוסמך בישראל ובעל ניסיון רציף במתן שירותי יעוץ ביטוח וניהול סיכונים, במהלך 10 השנים הקודמות למועד הגשת ההצעות למכרז, לכל הפחות.
3.5. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
3.6. המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.
3.7. המציע הינו בעל אישור כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
4 . את חוברת המכרז ניתן לקבל במשרדי החברה - רח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4, טל: 03-7610300. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שהתקבלו מאת החברה בלבד.
5 . שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח באמצעות פקסימיליה 03-7610333 או בדואר אלקטרוני michrazim@ahuzot.co.il, ובלבד שהן תימסרנה עד ולא יאוחר מיום ג` ה- 22.11.2018, בשעה: 16:00.
6 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ה` ה-29.11.2018 בשעה 11:30. הצעות שלא תהיינה עד למועד זה בתיבת המכרזים, מכל סיבה שהיא, לא תישקלנה.
7 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה