מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מס` 8/2018 למתן שירותי תחזוקה למעליות ודרגנועים

מכרז פומבי מס` 8/2018 למתן שירותי תחזוקה למעליות ודרגנועים

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הגשת הצעות להתקשרות בחוזה לאספקת שירותי אחזקת מעליות ודרגנועים הקיימים בחניונים שונים המופעלים על ידי החברה, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 . תקופת ההתקשרות הנה ל- 60 (שישים) חודשים, אך לצדדים תהיה הזכות לסיים את ההתקשרות עוד טרם תום תקופת החוזה, בתנאים הקבועים בחוזה.
3 . תנאי הסף להשתתפות במכרז, הינם, במצטבר:
3.1. המציע סיפק באופן רצוף שירותי אחזקת מעליות מסוג אלה נשוא המכרז, במהלך 36 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
3.2. המציע הינו בעל מחזור כספי ממתן שירותי תפעול ואחזקת מעליות בישראל, בהיקף העולה על 5,000,000 ₪ + מע"מ, במהלך השנים 2016 ו-2017, במצטבר.
3.3. במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע:
3.3.1. מעסיק בדרך קבע וביחסי עובד-מעביד, 2 מהנדסים בתחום השירות, ושני מעליתנים מוסמכים, לכל הפחות;
3.3.2. בעל תיק שירות הכולל 1,500 מעליות, לכל הפחות;
3.3.3. בעל רישיון למתן שירות והתקנת מעליות, מטעם משרד הכלכלה והתעשייה.
3.4. המציע השתתף במפגש המציעים.
3.5. המציע צירף להצעתו את ערבות המכרז על פי הוראות תנאי המכרז.
3.6. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
3.7. המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.
3.8. המציע רכש את חוברת המכרז.
4 . את חוברת המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 585 ₪ כולל מע"מ, במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4, טל: 03-7610300. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שהתקבלו מאת החברה בלבד.
5 . מפגש מציעים, ייערך ביום ב` ה-17.9.2018 בשעה 10:00. מקום המפגש: במשרדי החברה שברחוב גרשון שץ 6 תל אביב - קומה 4.
6 . שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח באמצעות פקסימיליה 03-7610333 או בדואר אלקטרוני michrazim@ahuzot.co.il, ובלבד שהן תימסרנה עד ולא יאוחר מיום ד` ה- 3.10.2018, בשעה: 16:00.
7 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום א` ה-21.10.2018 בשעה 11:30. הצעות שלא תהיינה עד למועד זה בתיבת המכרזים, מכל סיבה שהיא, לא תישקלנה.
8 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה