מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מס` 5/2018 לביצוע עבודות להקמה ואחזקה של חניונים עיליים

מכרז פומבי מס` 5/2018 לביצוע עבודות להקמה ואחזקה של חניונים עיליים

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות להקמה ואחזקה של חניונים עיליים, על פי צרכי החברה ודרישותיה כפי שיהיו מעת לעת, והכל כמפורט במסמכי המכרז להלן.
2 . תקופת ההתקשרות הנה ל- 36 (שלושים ושישה) חודשים, עם זכות ברירה לחברה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
3 . תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
3.1 במועד הגשת ההצעות למכרז, המציע הינו רשום בפנקס המתנהל אצל רשם הקבלנים, בענף כבישים, תשתיות ופיתוח (200) בקבוצה ג`-1, לכל הפחות.
3.2 בכל אחת מהשנים – 2015, 2016, ו-2017, ביצע המציע עבודות הקמה ו/או הכשרה ו/או אחזקה של חניונים עיליים ו/או כבישים ו/או מדרכות ו/או מיסעות, בהיקף כספי שנתי העולה על 500,000 ₪ + מע"מ.
3.3 המציע מעסיק בדרך קבע (בין כעובד ובין כ-"פרילאנס") לפחות עובד אחד בעל תעודת מוסמך להסדרת בטיחות תנועה באתרי סלילה, המצויה בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז.
3.4 המציע המציא ערבות המכרז בסך של 50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
3.5 המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
3.6 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.
3.7 המציע הינו בעל אישור כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
3.8 המציע השתתף במפגש המציעים.
3.9 המציע רכש את חוברת המכרז.
4 . את חוברת המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 585 ₪ כולל מע"מ, במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4, טל: 03-7610300. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שהתקבלו מאת החברה בלבד.
5 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה, ברחוב גרשון שץ 6 תל אביב, בקומה 4.
6 . מפגש מציעים, ייערך ביום ה` ה-5.7.2018 בשעה 12:00. מקום המפגש: במשרדי החברה שברחוב גרשון שץ 6 תל אביב - קומה 4.
7 . שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למשרדי החברה, בפקסימיליה 03-7610333 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום ה` ה- 19.7.2018 בשעה: 16:00.
8 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ד` ה-1.8.2018 בשעה 13:30 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
9 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה