מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

בקשה לקבלת מידע בנושא מתקני חנייה תת-קרקעיים לאופניים

בקשה לקבלת מידע בנושא מתקני חנייה תת-קרקעיים לאופניים

1. חברת אחוזות החוף בע"מ (החברה) מבקשת בזאת מידע בנוגע למערכות אוטומטיות תת-קרקעיות לחניית אופניים, אשר יותקנו במקומות שייבחרו ע"י החברה במתכונת מוכן להפעלה (TURN-KEY).
2. הבקשה מופנית ליצרנים וספקים של מערכות, המעוניינים להביא בפני החברה מידע המצוי ברשותם, וזאת כדי להקנות לחברה את המידע הדרוש לצורך בירור האפשרות לרכישת המערכות, היכולות שלהן, והעלויות הצפויות.
3. מטרת הבקשה הנה איסוף מידע בלבד והיא אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר. לא יחולו עליה דיני המכרזים והיא אינה מחייבת את החברה בכל ענין שהוא. בנוסף, אין בבקשה זו משום התחייבות של החברה לפרסם מכרז בנושא הבקשה או לפעול בכל הליך אחר ואין בהיענות לה כדי להקנות יתרון במכרז כאמור, אם יפורסם, או בכל הליך אחר, או כדי להבטיח עמידה בתנאי הסף לעניין מכרז או הליך כאמור.
4. את המידע הנדרש בבקשה זו, בצירוף פרטי המשיב ודרכי ההתקשרות עמו, יש להגיש עד ליום ד` 1.8.2018 בשעה 15:00, במעטפה סגורה, אותה יש להפקיד בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה – ברחוב גרשון ש"ץ 6, תל אביב-יפו, בקומה הרביעית. פניות שימסרו לאחר מועד זה – לא יתקבלו.
5. לבירורים ושאלות נוספות ניתן לשלוח בכתב בלבד לגב` עדי צברי, באמצעות דואר אלקטרוני - adit@ahuzot.co.il.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה