מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז פומבי מס` 4/2017 להקמת מבנה גני ילדים, מעונות יום, תחנה לבריאות המשפחה וחניון תת קרקעי ברחוב בוגרשוב, תל אביב-יפו

מכרז פומבי מס` 4/2017 להקמת מבנה גני ילדים, מעונות יום, תחנה לבריאות המשפחה וחניון תת קרקעי ברחוב בוגרשוב, תל אביב-יפו

1 . עיריית תל אביב-יפו, באמצעות חברת אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מעוניינת בזאת לקבל הצעות מקבלנים בענף הבנייה, להקמת מבנה בן 4 קומות, הכולל כיתות גני ילדים, כיתות למעונות יום, ותחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב), בשטח כולל של כ-1,800 מ"ר, וכן מרתף בן 4 קומות בשטח כולל של 6,500 מ"ר המיועד לחניון תת קרקעי בן כ-223 מקומות חניה, ברחוב בוגרשוב 14-16, תל אביב-יפו, והכל על פי הנחיות הביצוע ותנאי ההתקשרות המפורטים בתנאי המכרז על נספחיו.
2 . בתחומי אתר העבודות פועל היום מגרש חנייה עילי. המגרש יהרס על ידי הקבלן אשר הצעתו תבחר כזוכה במכרז כחלק מתכולת העבודה.
3 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
3.1. המשתתף הינו קבלן רשום בפנקס המתנהל אצל רשם הקבלנים, במועד הקובע, בענף הבניה (100) סיווג ג`-5 לפחות, ללא ציון כל הערה ו/או הסתייגות בפנקס רשם הקבלנים.
3.2. למשתתף ניסיון מוכח כקבלן מבצע של שני פרויקטים להקמת מבנה ציבור, לכל הפחות, אשר כל אחד מהם בנפרד עומד בכל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:
3.2.1. הפרויקט הינו "מבנה ציבור" - מבנה שאינו מיועד לשימוש למגורים או לחנייה, הכולל שלד בטון, עבודות גמר, מערכות חשמל, מיזוג אוויר ואינסטלציה, ועבודות פיתוח סביבתי.
3.2.2. הפרויקט בוצע באתר עבודה אחד המצוי בכתובת אחת. כך למשל למען ההבהרה, שני גני ילדים שבוצעו באתרי עבודה שונים באותה שכונה, ייחשבו כשני פרויקטים נפרדים, אף אם האתרים הם באותו אזור.
3.2.3. הפרויקט כולל בנייה חדשה בשטח כולל של 3,000 מ"ר לפחות, שאינה חידוש או שיפוץ של מבנה קיים. לעניין זה שטח הבנייה החדשה יקבע לפי היתר בניה מאושר לפרויקט, והוא אינו כולל שטחי פיתוח סביבתי וחניה בשטחי פיתוח.
3.2.4. התמורה ששולמה למשתתף בגין ביצוע הפרויקט, בהתאם לחשבון סופי המאושר על ידי מזמין הפרויקט, עלתה על 25,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.
3.2.5. הפרויקט קיבל אישור אכלוס / טופס 4, במועד שאינו מוקדם מיום 10.6.2013.
3.2.6. המשתתף שימש בעצמו כקבלן הראשי לעבודות השלד והגמר בפרויקט.
3.3. המשתתף השתתף בכנס הקבלנים במכרז.
3.4. המשתתף המציא את ערבות המכרז, העומדת בתנאים הקבועים במכרז.
3.5. המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
3.6. המשתתף הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
4 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מיום א` ה- 10.6.2018 בין השעות 10:00 - 16:00, תמורת סך של 5,500 ₪ (חמשת אלפים וחמש מאות שקלים חדשים), כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז.
5 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תועברנה בכתב בלבד וזאת עד ליום 28.6.2018 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-7610333.
6 . כנס משתתפים וסיור קבלנים ייערך ביום ה`, ה-14.6.2018, בשעה 15:00. הכנס יתקיים באתר העבודות ברחוב בוגרשוב 14-16, תל אביב-יפו. השתתפות בסיור הקבלנים הנה חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז.
7 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית, וזאת לא יאוחר מיום 15.7.2018, בשעה 11:00. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה, ביום 15.7.2018 בשעה 11:00 בנוכחות כל המעוניין. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
8 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי החברה, בתיאום מראש עם נציג אחוזות החוף בטלפון 03-7610300, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
9 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה