מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 3/2018 לביצוע עבודות חשמל ותאורה ואחזקה שוטפת של תשתיות ומערכות חשמל ותאורה בחניוני אחוזות החוף

מכרז מס` 3/2018 לביצוע עבודות חשמל ותאורה ואחזקה שוטפת של תשתיות ומערכות חשמל ותאורה בחניוני אחוזות החוף

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות חשמל ותאורה ואחזקת תשתיות ומערכות חשמל ותאורה בחניוני אחוזות החוף ו/או בשטחים הנתונים לאחזקתה בתל אביב יפו, אשר תכלולנה, בין היתר, ביצוע עבודות חשמל מתח נמוך (מ"נ) ומתח גבוה (מ"ג) ועבודות אחזקה (מונעת ושבר) למתקני חשמל פנים וחוץ במתחמי חניונים עיליים ותת קרקעיים בעיר תל אביב-יפו (להלן: "העבודות"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 . התקופה שבמהלכה החברה תהא רשאית למסור לזוכה במכרז את ביצוע העבודות, תהא בת 36 חודשים. החברה תהא רשאית להאריך את תקופת החוזה, לשתי תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
3 . תנאי הסף להשתתפות במכרז:
3.1. במועד הגשת ההצעות למכרז, המציע הינו רשום בפנקס המתנהל אצל רשם הקבלנים, בענף חשמלאות (160) בקבוצה א`-1, לכל הפחות.
3.2. החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ביצע המשתתף עבודות חשמל עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או משרדי ממשלה ו/או חברות ממשלתיות ו/או גופים מוסדיים בישראל, בהיקף שנתי מצטבר, בסך הכל ולכל המזמינים כאמור, של 3,000,000 ₪, לכל הפחות.
3.3. המציע עצמו, או עובד של המציע, הנו:
בעל תעודת הנדסאי חשמל, או בעל תואר בהנדסת חשמל, וגם בעל רישיון מטעם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, מסוג חשמלאי הנדסאי (לפחות), לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי חוק החשמל, התשי"ד - 1958.
3.4. המציע המציא ערבות המכרז בסך של 50,000 ₪ על פי הוראות תנאי המכרז.
3.5. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
3.6. המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.
3.7. המציע הינו בעל אישור כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
3.8. המציע השתתף במפגש המציעים.
3.9. המציע רכש את חוברת המכרז.
4 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מיום 22.5.2018, בין השעות 10:00 – 16:00, תמורת סך של 585 ₪. ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, תיאום מראש. בנוסף, ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.
5 . מפגש מציעים ייערך במשרדי החברה, שכתובתם לעיל, ביום ד` ה-13.6.2018, בשעה 10:00. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
6 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ד` ה-27.6.2018 בשעה 11:30. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
7 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה