מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 4/2018 מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישים, מדרכות, רחובות וחניונים,

מכרז מס` 4/2018 מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישים, מדרכות, רחובות וחניונים, תשתיות מים, ביוב, ניקוז ותיעול, תאורה, גינון והשקיה, ברחובות ומתחמים בתחום העיר תל אביב - יפו


1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה בזאת הצעות, מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, לביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישים, מדרכות, רחובות וחניונים, תשתיות מים, ביוב, ניקוז ותיעול, תאורה, גינון והשקיה, ברחובות ומתחמים בתחום העיר תל אביב – יפו, על בסיס דרישה משתנה, בתמורה כספית (לא כולל מע"מ) של עד 15,000,000 ₪ (חמישה עשר מיליון שקלים חדשים), כל אחת, לא כולל מע"מ, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 . מבין ההצעות שתוגשנה למכרז, תהא רשאית החברה לבחור עד (אך יתכן פחות) 7 (שבע) הצעות, בהתאם לחלוקת הסיווגים של קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, כדלקמן:
2.1.1. קוד ענפי ראשי 200 – כבישים, תשתית ופיתוח, קבוצה ג` סוג 3 לכל הפחות – עד (אך יתכן פחות) 4 (ארבע) הצעות.
2.1.2. קוד ענפי ראשי 200 – כבישים, תשתית ופיתוח, קבוצה ג` סוג 2 – עד (אך יתכן פחות) 3 (שלוש) הצעות.
3 . התקופה שבמהלכה החברה תהא רשאית למסור לזוכים במכרז את ביצוע העבודות על פי מסמכי המכרז (כהגדרת מונח זה להלן), תהא בת 36 (שלושים ושישה) חודשים, שתחילתם ביום ההתקשרות עם ראשון המציעים שהצעתכם נבחרה כזוכה במכרז כולו, משני הסיווגים. החברה תהא רשאית להאריך את תקופת החוזה, בין לגבי כל הזוכים במכרז ובין לגבי חלקם בלבד, לשתי תקופות נוספות בנות עד 12 (שנים עשר) חודשים, כל אחת.
4 . זכאים להגיש הצעות למכרז אך ורק מציעים אשר במועד הגשת הצעתם התקיימו בקשר אליהם כל תנאי הסף להשתתפות במכרז, כמפורט בסעיף 6 לתנאי המכרז.
5 . החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, בנסיבות המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן להרחיב או לצמצם את היקפו.
6 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מיום 14.5.2018, בין השעות 10:00 – 16:00, תמורת סך של 5,500 ₪ (חמשת אלפים וחמש מאות שקלים חדשים), אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז. ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש. בנוסף, ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.
7 . מפגש קבלנים ייערך במשרדי החברה, שכתובתם לעיל, ביום א` ה-3.6.2018, בשעה 11:30. ההשתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה.
8 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה.
9 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום א` ה-1.7.2018 בשעה 11:30. החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
10 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ

אחוזות החוף בע"מ מתכבדת להודיע על עדכון בתנאי מכרז 4/2018 - קרא/י המשך...


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה