מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מספר 3/2017 מכרז מסגרת לביצוע עבודות להקמת מבני ציבור

מכרז מס` 3/2017 מכרז מסגרת לביצוע עבודות להקמת מבני ציבור

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות להקמת מבני ציבור (להלן: "העבודות"), על פי צרכי החברה ודרישותיה כפי שיהיו מעת לעת, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 . מטרת המכרז הינה הרכבת שתי (2) קבוצות קבלנים בחלוקה על פי סיווג נדרש על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, להם תהא רשאית החברה, אך לא חייבת, למסור את ביצוע העבודות.
3 . תקופת ההתקשרות עם זוכי המכרז תהיה ל- 36 (שלושים ושישה) חודשים, עם זכות ברירה לחברה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
4 . את חוברת המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 5,500 ₪, במשרדי החברה, רח` גרשון ש"ץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שהתקבלו מאת החברה בלבד.
5 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים בכל התנאים המקדמיים הקבועים במסמכי המכרז.
6 . מפגש מציעים יערך ביום ג` ה-22.5.2018 בשעה: 10:00, במשרדי החברה. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.
7 . שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד באמצעות פקסימיליה 03-7610333 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום ג` ה-5.6.2018 בשעה: 16:00.
8 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה.
9 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ג` ה-19.6.2018 בשעה 11:30 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
10 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה