מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 2/2018 מכרז פומבי למתן שירותי יחסי ציבור ויעוץ תקשורתי

מכרז מס` 2/2018 מכרז פומבי למתן שירותי יחסי ציבור ויעוץ תקשורתי

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה למתן שירותי יחסי ציבור ויעוץ תקשורתי לחברה, על פי צרכי החברה ודרישותיה כפי שיהיו מעת לעת , והכל כמפורט במסמכי המכרז להלן.
2 . תקופת ההתקשרות הנה ל- 36 (שלושים ושישה) חודשים, עם זכות ברירה לחברה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה נוספת בת עד 24 חודשים.
3 . תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
3.1. המציע הנו בעל ניסיון מוכח במשך תקופה מצטברת של 10 שנים, לכל הפחות, במתן שירותי יחסי ציבור ויעוץ תקשורתי.
3.2. המציע סיפק, במהלך 5 השנים הקודמות למועד הגשת ההצעות למכרז, שירותי יחסי ציבור ויעוץ תקשורתי, לגופים ציבוריים ו/או ממשלתיים ו/או לאחת מ-20 הרשויות המקומיות בהן שיעור האוכלוסייה הוא הגדול ביותר על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או לתאגיד עירוני בבעלותה.
3.3. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
3.4. המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.
3.5. המציע הינו בעל אישור כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
3.6. המציע רכש את חוברת המכרז.
4 . את חוברת המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 1,000 ₪ + מע"מ, במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מיום ב` ה-26.3.2018. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שהתקבלו מאת החברה בלבד.
5 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז) ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה, ברחוב גרשון שץ 6 תל אביב, בקומה רביעית.
6 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ד` ה-25.4.2018 בשעה 12:30 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
7 . שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למשרדי החברה, בפקסימיליה 03-7610333 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום א` ה- 8.4.2018 בשעה: 16:00.
8 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ

שימו לב!

למכרז זה פורסם מכתב הבהרות.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה