מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 1/2017 להקמת מבנה גני ילדים בשכונת "המשתלה" בתל אביב-יפו

מכרז מס` 1/2017 להקמת מבנה גני ילדים בשכונת "המשתלה" בתל אביב-יפו

1 . עיריית תל אביב-יפו, באמצעות חברת אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מעוניינת בזאת לקבל הצעות מקבלנים בענף הבנייה, להקמת מבנה בן 2 קומות הכולל אולם רב תכליתי, כיתות גן כולל מרחבים מוגנים וגג פעיל שישמש כחצר הגן בקומה השנייה, בשטח כולל של כ-600 מ"ר בתוספת כ- 240 מ"ר גג, ברחוב משה וילנסקי 18, תל אביב-יפו, והכל על פי הנחיות הביצוע ותנאי ההתקשרות המפורטים בתנאי המכרז על נספחיו. 

2 . החברה תערוך את המכרז, תתקשר עם הזוכה במכרז, ותנהל ותתאם את העבודות נשוא המכרז. מודגש כי ביצוע הפרויקט, לרבות הוצאת צו התחלת העבודה, מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין, אם נדרשים, מכל גוף ו/או רשות מוסמכת לצורך ביצוע הפרויקט, כמו גם בקבלת אישור תקציב מתאים. 

3 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

3.1 המשתתף רשום במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בפנקס רשם הקבלנים בישראל, תחת רישום ראשי בענף הבניה (100), בסיווג ג`2, לכל הפחות, בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988. 

3.2 למשתתף ניסיון מוכח בעצמו כקבלן ראשי בלפחות שלושה (3) פרויקטים שונים של מבני ציבור, אשר נדרש כי כל אחד מהם בפני עצמו, עומד בתנאים המפורטים להלן:

3.2.1 הפרויקט הינו "מבנה ציבור" - מבנה שאינו מיועד לשימוש למגורים, הכולל שלד בטון, עבודות גמר, מערכות חשמל, מיזוג אוויר ואינסטלציה, ועבודות פיתוח סביבתי.

3.2.2 הפרויקט בוצע באתר עבודה אחד המצוי בכתובת אחת. כך למשל למען ההבהרה, שני גני ילדים שבוצעו באתרי עבודה שונים באותה שכונה, ייחשבו כשני פרויקטים נפרדים, אף אם האתרים הם באותה השכונה.

3.2.3 הפרויקט כולל בנייה חדשה בשטח כולל של 500 מ"ר לפחות, שאינה חידוש או שיפוץ של מבנה קיים. לעניין זה שטח הבנייה החדשה יקבע לפי היתר בניה מאושר לפרויקט אשר העתק ממנו יצורף להצעת המשתתף, והוא אינו כולל שטחי פיתוח סביבתי וחניה בשטחי פיתוח.

3.2.4 התמורה ששולמה למשתתף בגין ביצוע הפרויקט, בהתאם לחשבון סופי המאושר על ידי מזמין הפרויקט, אשר העתק ממנו יצורף להצעת המשתתף, עלתה על 4,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.

3.2.5 אחד (1) מבין שלושת (3) הפרויקטים קיבל אישור אכלוס / טופס 4, אשר העתק ממנו יצורף להצעת המשתתף במועד שאינו מוקדם מיום 25.9.2015; שני (2) הפרויקטים הנוספים קיבלו אישור אכלוס / טופס 4, אשר העתקים מהם יצורפו להצעת המשתתף, במועד שאינו מוקדם מיום 25.9.2012.

3.2.6 המשתתף שימש בעצמו כקבלן הראשי לעבודות השלד והגמר בפרויקט. 

3.3 המשתתף השתתף בכנס הקבלנים במכרז. 

3.4 המשתתף המציא את ערבות המכרז, העומדת בתנאים הקבועים במכרז. 

3.5 המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.

3.6 המשתתף הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

4 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מיום ה` ה- 27.7.2017 בין השעות 10:00 - 16:00, תמורת סך של 5,500 ₪ (חמשת אלפים וחמש מאות שקלים חדשים), כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז.

5 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה אך ורק מרוכשי המכרז, בכתב בלבד ולציין כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס` 1/2017, וזאת עד ליום 27.8.2017 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו  michrazim@ahuzot.co.il  או באמצעות פקסימיליה מס` 03-7610333.

6 . כנס משתתפים וסיור קבלנים ייערך ביום ג`, ה-8.8.2017, בשעה 8:30. הכנס יתקיים באתר העבודות ברחוב משה וילנסקי 18, תל אביב-יפו. השתתפות בסיור הקבלנים הנה חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז.

7 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.

8 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית, וזאת לא יאוחר מיום ב` ה-25.9.2017, בשעה 11:30. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה, ביום 25.9.2017 בשעה 11:30 בנוכחות כל המעוניין. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.

9 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי החברה, בתיאום מראש עם נציג אחוזות החוף בטלפון 03-7610300, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.

10 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל

אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה