מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז 11/2016 להקמת אגף חדש בבית ספר נתיב, תל אביב-יפו

מכרז מס` 11/2016 להקמת אגף חדש בבית ספר "נתיב", תל אביב-יפו

1 . עיריית תל אביב-יפו, באמצעות חברת אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מעוניינת בזאת לקבל הצעות מקבלנים בענף הבנייה, להקמת מבנה בן 2 קומות, הכולל אולם רב תכליתי, חדרי טיפולים וחדרי השהייה, בשטח כולל של כ-600 מ"ר, בבית הספר "נתיב", המצוי ברחוב משה דיין 45, תל אביב-יפו, והכל על פי הנחיות הביצוע ותנאי ההתקשרות המפורטים בתנאי המכרז על נספחיו.
2 . החברה תערוך את המכרז, תתקשר עם הזוכה במכרז, ותנהל ותתאם את העבודות נשוא המכרז. מודגש כי ביצוע הפרויקט, לרבות הוצאת צו התחלת העבודה, מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין, אם נדרשים, מכל גוף ו/או רשות מוסמכת לצורך ביצוע הפרויקט, כמו גם בקבלת אישור תקציב מתאים.
3 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
3.1 המשתתף רשום במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בפנקס רשם הקבלנים בישראל, תחת רישום ראשי בענף הבניה (100), בסיווג ג`1, לכל הפחות, בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988.
3.2 למשתתף ניסיון מוכח בעצמו כקבלן ראשי בלפחות שלושה (3) פרויקטים של מבני ציבור שונים, אשר הושלמו במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז. במסגרת דרישה זו יובאו בחשבון רק פרויקטים אשר כל אחד מהם הינו בשטח כולל של 500 מ"ר לפחות, ובעלות של 4,000,000 ₪ + מע"מ כל אחד, לכל הפחות, ואשר בהם שימש המשתתף כקבלן ראשי לעבודות בניין. ביחס לכל אחד מפרויקטים אלה נדרש כי:
3.2.1 המשתתף שימש בפרויקטים כקבלן ראשי לעבודות השלד וגמר.
3.2.2 מבנה הציבור שהוקם על ידי המשתתף הינו מבנה גמור, פועל ומושלם לייעודו, שקיבל אישור לאכלוס / טופס 4 לאכלוס במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז זה, בעל שלד בטון הכולל עבודות גמר, מערכות מיזוג אויר, חשמל וכדומה.
3.2.3 מבנה ציבור – כל מבנה למעט מבנים המשמשים למגורים.
3.2.4 שטח מבנה הציבור הינו לפי היתר בניה מאושר ואינו כולל שטחי פיתוח וחניה בשטחי פיתוח.
3.2.5 עלות כל אחד מהפרויקטים הינה העלות להקמת כל הפרויקט לרבות שטחי פיתוח וחניה, בהתאם לאמור בחשבון סופי שאושר על ידי מזמין הפרויקט.
3.3 המציע פירט בהצעתו את מנהל הפרוייקט מטעמו, אשר יהיה מהנדס פעיל ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בעל לפחות 10 (עשר) שנות ניסיון, ואשר ב-5 השנים הקודמות להגשת ההצעה ניהל בעצמו לפחות שני פרוייקטים העומדים בדרישות סעיף 3.2 לעיל.
3.4 המשתתף השתתף בכנס הקבלנים במכרז.
3.5 המשתתף המציא את ערבות המכרז, העומדת בתנאים הקבועים במכרז.
3.6 המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
3.7 המשתתף הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
4 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מיום א` ה- 12.2.2017 בין השעות 10:00 - 16:00, תמורת סך של 3,000 ₪ (שלושת אלפים שקלים חדשים), כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז.
5 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה אך ורק מרוכשי המכרז, בכתב בלבד ולציין כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס` 11/2016, וזאת עד ליום 20.2.2017 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-76106333.
6 . כנס משתתפים וסיור קבלנים ייערך ביום ב`, ה-13.2.2017 בשעה 11:00. הכנס יתקיים במתחם בית הספר "נתיב", ברחוב משה דיין 45, תל אביב-יפו. השתתפות בסיור הקבלנים הנה חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז.
7 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
8 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית, וזאת לא יאוחר מיום ה` ה-2.3.2017, בשעה 11:00. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה, ביום 2.3.2017 בשעה 11:00 בנוכחות כל המעוניין. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
9 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי החברה, בתיאום מראש עם נציג אחוזות החוף בטלפון 03-7610300, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
10 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה