מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מס` 7/2016 לעריכת ביטוחים לחברת אחוזות החוף בע"מ

מכרז מס` 7/2016 לעריכת ביטוחים לחברת אחוזות החוף בע"מ

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לעריכת פוליסות ביטוח שונות לחברה, כמפורט במסמכי מכרז פומבי 7/2016.
2 . ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהיה לתקופה בת 12 חודשים אשר יחלו ביום 1.4.2017. לחברה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בעד 3 תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת.
3 . תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
3.1 המציע הינו חברת ביטוח בישראל, המחזיקה ברישיון לעריכת ביטוחים בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981;
3.2 למציע ניסיון מוכח, הכשרה, ויכולת מקצועית, במתן שירותי ביטוח בענפי הביטוח הנדרשים על פי מכרז זה, ב-5 השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בהיקפים אשר לא יפחתו מההיקפים הנדרשים במכרז זה, כאשר בכל אחת מהן סיפק המציע שירותי ביטוח כאמור ל- 3 גופים ציבוריים לפחות; לעניין סעיף זה – "גוף ציבורי" = תאגיד סטטוטורי, רשות מקומיות, חברה ממשלתית, תאגיד עירוני.
4 . מסמכי המכרז יימסרו ללא תשלום באמצעות סוכנות הביטוח מארש ישראל בע"מ, הנמצאים ברח` אבא הלל סילבר 12 א` (מגדל ששון חוגי) קומה 12, בין השעות 9:00-17:00 בתיאום מראש בטל` 03-6383030 (מרכזייה) או 03-6383048 (רינה מיכאלי) או 03-6383075 (עדי שרעבי). ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנמסרו באמצעות סוכנות הביטוח מארש ישראל כאמור.
5 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, ולהפקידן בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי אחוזות החוף בע"מ, ברחוב גרשון ש"ץ 6 תל אביב-יפו, בקומה רביעית.
6 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ד` ה-22.2.2017 בשעה 11:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
7 . שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למשרדי החברה, לידי מנהלת הכספים של החברה – רו"ח הגר פלד אליהו, בפקסימיליה 03-7610333 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום א` ה-5.2.2017 בשעה: 15:00.
8 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה