מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז 10/2016 - מכרז מסגרת לביצוע עבודות מסגרות שונות

מכרז מס` 10/2016 מכרז מסגרת לביצוע עבודות מסגרות שונות

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות מסגרות שונות וכן להספקת ציוד ו/או חומרים ו/או מוצרים הקשורים עם מסגרות, לפי מטלות אשר תוצאנה לקבלן מעת לעת, ואשר תכלולנה, בין היתר, הספקת מוצרים כגון עמודי דיזינגוף, גדר איסכורית, אלמנט חסימה, וכן הספקת סככות קירוי לעמדות תשלום, בהתאם למפרט הטכני המצורף לחוזה, והכל כמפורט במסמכי המכרז להלן, כמפורט במסמכי המכרז.
2 . ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת, לביצוע על פי מטלות, מעת לעת, ואין בהוראות החוזה או מכרז זה בכדי לחייב את החברה להוציא לקבלן הזוכה מטלות לביצוע העבודות, כולן או חלקן, ו/או מטלות נוספות בהיקף כלשהו.
3 . תקופת ההתקשרות הנה ל- 24 (עשרים וארבעה) חודשים, עם זכות ברירה לחברה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, ובסך הכל, במצטבר, עד 24 חודשים נוספים.
4 . תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
4.1. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין (ובכלל זה חברה בע"מ או שותפות רשומה) או עוסק מורשה (שאינו תאגיד) הרשום כדין בישראל.
4.2. המציע המציא ערבות המכרז בסך של 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים) על פי תנאי המכרז.
4.3. המציע הנו בעל ניסיון מוכח בביצוע בעצמו של לפחות 3 (שלוש) עבודות הדומות לאלה המפורטות במסמכי המכרז, קרי עבודות ייצור והתקנה של מוצרי מסגרות שונים – עמודים, סככות, גדרות, ביתנים וכו`, החל מיום 1.1.2012 ואילך, עבור גופים ציבוריים ו/או מוסדיים, אשר היקפן הכספי המצטבר עבור כל גוף ציבורי ו/או מוסדי בנפרד, לא יפחת מ- 70,000 ₪ (שבעים אלף שקלים חדשים), לא כולל מע"מ, ואשר ביצוען הסתיים עד למועד הגשת ההצעות במכרז.
4.4. למציע מסגריה וצוות ייצור והתקנה משלו והוא אינו נסמך על קבלני משנה.
4.5. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
4.6. המציע רכש את חוברת המכרז.
5 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מיום א` ה-1.1.2017, תמורת סך של 2,500₪ (אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים), כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז. ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
6 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה, ברחוב גרשון שץ 6 תל אביב, בקומה רביעית.
7 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ג` ה-31.1.2017 בשעה 11:30 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
8 . שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למשרדי החברה, למשנה למנכ"ל ומנהלת אגף התפעול, גברת עדי צברי, בפקסימיליה 03-7610333 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום א` ה-15.1.2017 בשעה: 16:00.
9 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה