מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז 4/2016 להקמת כיכר "צינה דיזינגוף" בתל אביב-יפו

 

מכרז מס` 4/2016 להקמת כיכר "צינה דיזינגוף" בתל אביב-יפו

1 . עיריית תל אביב-יפו, באמצעות חברת אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מעוניינת לקבל הצעות לביצוע עבודות להקמת כיכר "צינה דיזינגוף", המצויה בצומת הרחובות דיזנגוף, פינסקר וריינס, בן עמי וזמנהוף בתל אביב-יפו. במתכונתה הנוכחית, הכיכר בנויה מעל מפלס הרחוב, באופן המפריד בין תנועת כלי הרכב העוברת מתחת לכיכר, לבין תנועת הולכי הרגל העוברים בשטחה, ובמרכזה מצוי פסלו של האומן יעקב אגם, המחובר באמצעות צינורות תשתית (חשמל, גז, מים וכו`), לחדרים טכניים המצויים מתחת לכיכר.
2 . אחוזות החוף תהיה אחראית על ביצוע העבודות לפירוק והריסת מבנה הכיכר הנוכחי, וכן העתקת פסל אגם למיקום זמני, כך שהעבודות אותן יידרש הזוכה שהצעתו תיבחר במסגרת מכרז זה יהיו אך ורק הקמת הכיכר במתכונתה החדשה במפלס הרחוב, והחזרת והתקנת פסל אגם במרכזה, והכל על פי הנחיות הביצוע ותנאי ההתקשרות המפורטים בתנאי מכרז זה, על נספחיו (להלן: "הפרויקט" או "העבודות").
3 . החברה תערוך את המכרז, תתקשר עם הזוכה במכרז, ותנהל ותתאם את העבודות נשוא המכרז. מודגש כי ביצוע הפרויקט, לרבות הוצאת צו התחלת העבודה, מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין, אם נדרשים, מכל גוף ו/או רשות מוסמכת לצורך ביצוע הפרויקט, כמו גם בקבלת אישור תקציב מתאים.
4 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
4.1 המשתתף רשום במועד האחרון להגשת הצעות בפנקס רשם הקבלנים בישראל, תחת רישום ראשי בענף כבישים תשתיות ופיתוח (200), בסיווג ג`5, בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988.
4.2 למשתתף ניסיון מוכח בעצמו כקבלן מבצע של פרויקט אחד לפחות, העומד בכל התנאים הבאים במצטבר:
4.2.1 הפרויקט כלל עבודות להקמת שטח ציבורי פתוח, לרבות עבודות פיתוח, תשתית, סלילה, ניקוז ותיעול, ריצוף, גינון ותאורה.
4.2.2 הפרויקט כולו הוקם בשטח אורבני, אשר בתקופת ביצוע העבודות להקמת הפרויקט עמד בכל התנאים הבאים:
4.2.2.1 שטח הפרויקט היה במתחם מאוכלס של מגורים ומסחר או עסקים;
4.2.2.2 בשטח הפרויקט קיים לפחות ציר תנועה ראשי אחד, ובו עוברת תנועה מסיבית רצופה של תחבורה ציבורית, פרטית והולכי רגל.
4.2.2.3 הפרויקט בוצע בשטחה של אחת מ-20 הערים הבאות (הערים בהן שיעור האוכלוסייה הוא הגדול ביותר על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה):
ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה, ראשון לציון, פתח תקווה, אשדוד, נתניה, באר שבע, חולון, בני ברק, רמת גן, בת ים, רחובות, אשקלון, בית שמש, כפר סבא, הרצליה, מודיעין-מכבים-רעות, חדרה, נצרת.
4.2.3 הפרויקט הצריך את המשתתף לקיים התנהלות ישירה ורצופה עם התושבים ובעלי העסקים הסובבים את שטח הפרויקט, לאורך תקופת הביצוע של הפרויקט.
4.2.4 ביצועו של הפרויקט הושלם (הוגש בגינו חשבון סופי שאושר לתשלום) במועד המאוחר ל-1.1.2011.
4.2.5 עבודות הריצוף בפרויקט (ברוטו) עמדו על 6,000 מ"ר, לכל הפחות, על פי אישור בכתב של מזמין העבודות שביצע המשתתף.
4.2.6 עלות ביצוע הפרויקט (ללא תכנון), עמדה על 20,000,000 ₪ ללא מע"מ, לכל הפחות, בהתאם לחשבון סופי שאושר על ידי מזמין העבודות שביצע המשתתף.
4.2.7 למען הסר ספק מובהר כי פרויקט במתחם או שכונה, אשר במועד ביצוע העבודות על ידי המשתתף טרם היו מאוכלס ברובו, לא יחשבו כפרויקט העומד בתנאי המקדמי.
4.3 המשתתף הינו בעל מחזור כספי שנתי של לפחות 40 מיליון ₪ (40 מיליון שקלים חדשים) במהלך כל אחת מהשנים, 2013, 2014 ,2015 בנפרד.
4.4 המשתתף השתתף בכנס הקבלנים במכרז.
4.5 המשתתף המציא את ערבות המכרז, על פי התנאים הקבועים בתנאי המכרז.
4.6 המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
4.7 המשתתף הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 .
5 . כמפורט בתנאי המכרז, בחירת ההצעה הזוכה תתבצע במספר שלבים, כאשר בתחילה תיבחן עמידת ההצעה בתנאי הסף הקבועים במכרז, לאחר מכן תיבחן איכות ההצעה והמציע על פי הקריטריונים הקבועים במכרז, לאחר מכן תיבדק ההצעה הכספית, ולבסוף יוענק להצעה ציון מצרפי משוקלל.
6 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מיום ב` ה- 31.10.2016 בין השעות 10:00 - 16:00, תמורת סך של 5,500 ₪ (חמשת אלפים וחמש מאות שקלים חדשים), כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז.
7 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה אך ורק מרוכשי המכרז, בכתב בלבד ולציין כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס` 4/2016, וזאת עד ליום 15/11/2016 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-76106333.
8 . כנס משתתפים וסיור קבלנים ייערך ביום ה`, ה-27.10.2016 בשעה 10:00. הכנס יתקיים במתחם הפרויקט בכיכר "צינה דיזינגוף" בתל אביב-יפו, בסמוך למלון "סינמה". השתתפות בסיור הקבלנים הנה חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז.
9 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
10 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מיום 1/12/2016 בשעה 11:00. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה, ביום 1/12/2016 בשעה 11:00, בנוכחות כל המעוניין. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
11 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי החברה, בתיאום מראש עם נציג אחוזות החוף בטלפון 03-7610300, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
12 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.


שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ

 


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה