מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז 6/2016 למתן שירותי עדכון ואחזקה לתוכנת מערכת שילוט אלקטרונית להכוונה והפצת מידע, ממשקי המערכת ומערכות תומכות.

מכרז מס` 6/2016 למתן שירותי עדכון ואחזקה לתוכנת מערכת שילוט אלקטרונית להכוונה והפצת מידע, ממשקי המערכת ומערכות תומכות

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה למתן שירותי עדכון ואחזקה לתוכנת מערכת שילוט אלקטרונית להכוונה והפצת מידע, ממשקי המערכת ומערכות תומכות, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
2 . תקופת ההתקשרות הינה ל-24 חודשים, עם זכות ברירה לחברה בלבד להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות של עד שנה אחת כל אחת, ובסך הכל, במצטבר ל-5 שנים נוספות מתום תקופת ההתקשרות המקורית.
3 . תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
3.1. המציע הינו בעל ניסיון בביצוע 5 פרויקטים לכל הפחות, הכוללים פיתוח ו/או תחזוקת תוכנה, אשר כל אחד מהם החל בשנת 2010 לכל המוקדם, והמכילים את הרכיבים הבאים:
3.1.1. Windows 2012 Server כולל IIS
3.1.2. Microsoft SQL Server 2012 ומעלה, כולל כתיבת scripts, stored procedures וכוונון ביצועים (performance tuning)
3.1.3. VB.net, C#, Web Services, Visual Studio, Source Control (Team Foundation Server)
3.1.4. JAVA - J2EE and J2SE ורסיה 7 / 8
3.1.5. Java expertise:
3.1.6. SOAP web service
3.1.7. Multithreading java
3.1.8. Apache commons daemon
3.1.9. Tomcat http server
3.1.10. OS - Windows 7/10
3.1.11. IDE – Eclipse
3.1.12. Build tools - ANT, MAVEN
3.1.13. Protocols - HTTP, UDP, TCP, SOAP
3.1.14. HTML, CSS, JS, JQUERY, AJAX
למען הסר ספק מובהר כי לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף דלעיל, יידרש המציע להוכיח כי כל הפרויקטים המוצגים על ידו, במצטבר, כוללים פיתוח ו/או תחזוקת תוכנה של כלל הרכיבים המפורטים לעיל.
אין חובה כי כל אחד מהפרויקטים בנפרד יכלול פיתוח ו/או תחזוקת תוכנה של כלל הרכיבים המפורטים לעיל.
3.2. במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע מפעיל 7 אנשי פיתוח תוכנה, לכל הפחות, בעלי ותק מקצועי של 3 שנים כל אחד, לכל הפחות. לעניין סעיף זה - "מפעיל" - מקבל שירותי פיתוח ו/או אחזקת תוכנה, בין באמצעות העסקה ישירה, בין באמצעות קבלן משנה, ובין באמצעות העסקה בחוזה קבלני (פרי-לאנס).
3.3. המציע המציא ערבות מכרז בסך של 20,000 ₪, על פי הוראות תנאי המכרז.
3.4. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
3.5. המציע רכש את חוברת המכרז.
3.6. המציע השתתף במפגש המציעים.
4 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון ש"ץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מיום ג`, ה-5.7.2016 תמורת סך של 1,000 ₪ (אלף שקלים חדשים). ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
5 . מפגש מציעים, ייערך ביום 13.7.2016, בשעה 11:00 במשרדי החברה – רחוב גרשון ש"ץ 6, תל אביב-יפו. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה,
6 . שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למשרדי החברה, לידי רכזת החוזים וההתקשרויות של החברה, בפקסימיליה 03-7610333 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום 20.7.2016 בשעה: 16:00.
7 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה, ברחוב גרשון ש"ץ 6 תל אביב, בקומה רביעית.
8 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ד`, ה-10.8.2016 בשעה 11:30 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
9 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה