מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז 2/2016 לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערכת חנייה אוטומטית בחניון "בוגרשוב", תל אביב-יפו

מכרז מס` 2/2016 לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערכת חנייה אוטומטית בחניון "בוגרשוב", תל אביב-יפו

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הגשת הצעות לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערכת חנייה אוטומטית, הכוללת גם מרכיבי הכוונה, בקרה ושליטה, תשלום, ומערך מצלמות טלוויזיה במעגל סגור, אשר תוקם בחניון תת קרקעי "בוגרשוב" הנמצא ברחוב בוגרשוב 14, תל אביב-יפו (להלן: "המערכת").
2 . הזוכה במכרז יידרש לבצע תכנון והקמה של המערכת, ולהעניק לה שירות ותחזוקה במהלך תקופת בדק בת 24 חודשים. בתום תקופת הבדק, שמורה לחברה זכות הברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להזמין מהזוכה שירותי תחזוקה למערכת או לאיזה מחלקיה, בתשלום, כמפורט בתנאי המכרז.
3 . על כל הצעה לכלול חלק מקצועי המפרט את המערכת המוצעת ואת יכולותיה, וכן חלק כספי המפרט את המחיר הנדרש עבור תכנון והקמת המערכת, ותחזוקתה. בדיקת ההצעות שיוגשו מטעם מציעים העומדים בתנאי הסף הקבועים במכרז תעשה בשני שלבים: ראשית יוענק ציון איכות לחלק המקצועי בהתאם לפרמטרים הקבועים בתנאי המכרז. לאחר מכן, הצעות שיקבלו ציון איכות מינימאלי של 70 מתוך 100, יעברו לשלב הבא בו ייבדק החלק הכספי. הציונים שיוענקו ישוקללו לכדי ציון סופי לכל הצעה, וזו אשר תזכה לציון הגבוה ביותר היא שתומלץ להיבחר כזוכה במכרז.
4 . מכרז זה הינו מכרז נוסף לביצוע העבודות, לאחר שבמכרז קודם אותו פרסמה החברה לביצוע העבודות לא נמצאו הצעות כשרות. תשומת לב המשתתפים מופנית להבדלים בין תנאי המכרז החדש לבין תנאי המכרז הקודם.
5 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
5.1 המציע המציא ערבות מכרז בסך של 500,000 ₪ על פי הוראות המכרז.
5.2 למציע ניסיון מוכח בתכנון, הקמה ותחזוקה של לפחות מתקן חנייה אוטומטי אחד, בישראל או בחו"ל (במדינה שלא קיים איסור על סחר עמה על פי פקודת המסחר עם האויב, 1939), המאפשר לכל הפחות אחסנת 100 מכוניות בו-זמנית. ביחס למתקני החנייה האוטומטיים אותם תכנן, הקים ותחזק המציע נדרש כי:
5.2.1 מתקן חניה אוטומטי הינו מתקן מכני ממוחשב לחניית מכוניות, המותקן בתוך מבנה, אשר הפקדת מכוניות במתקן והוצאתן ממנו מתבצעת בתאים ייעודיים. חניית מכוניות במתקן נעשית אוטומטית באמצעות המערכת הממוחשבת.
5.2.2 הקמת מתקן החניה האוטומטי הסתיימה עד ולא יאוחר מ- 12 חודשים טרם המועד להגשת הצעות למכרז. מועד תשלום החשבון הסופי עבור הקמת מתקן החנייה האוטומטי ייחשב כמועד סיום הקמת מתקן החנייה האוטומטי.
5.2.3 מתקן החניה האוטומטי קיבל את האישורים הרגולטורים הנדרשים על פי דיני המדינה בה מופעל המתקן. המתקן פועל בהתאם ליעדו במשך לכל הפחות 12 חודשים טרם המועד להגשת הצעות למכרז, והוא עדיין פעיל במועד האחרון להגשת הצעות.
5.2.4 תחזוקת מתקן החניה האוטומטי כללה מתן שירות שוטף למתקן כולל אחזקה מונעת ואספקת חלפים, וטיפול בתקלות במערכת מעת לעת ועל פי דרישה.
5.3 מספר מקומות החניה המינימאלי אשר יתאפשר במערכת החניה האוטומטית המוצעת על ידי המציע, עולה על 150 מקומות חניה, וקיימים בו 4 תאי מעבר (תאים ייעודים להפקדה והוצאת רכבים), לכל הפחות.
5.4 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
5.5 המציע הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 .
5.6 המציע רכש את חוברת המכרז.
5.7 המציע השתתף בכנס המציעים.
6 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מה- 16.5.2016, בין השעות 10:00 - 16:00, תמורת סך של 5,500 ₪.
7 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפניה היא בקשר למכרז מס` 2/2016, וזאת עד ליום 28.6.2016 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-76106333.
8 . כנס מציעים ייערך ביום 31.5.2016 בשעה 15:30, במשרדי החברה. ההשתתפות בכנס הנה חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז. כלל ויתבקש קיום כנסי מציעים נוספים, החברה תקיימם במועדים שיפורסמו.
9 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מיום 11.7.2016 בשעה 11:00. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה, באותו המועד, בנוכחות כל המעוניין. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
10 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי אחוזות החוף בכתובת הנזכרת לעיל, בתיאום מראש עם נציג אחוזות החוף בטלפון 03-7610300, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
11 . פרסום זה הינו תמציתי ומיועד לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

רוני איכר, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ

להורדת התוכניות בפורמט DWG לחצו כאן על הקישור 


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה