מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז מספר 3/2016 לביצוע עבודות לאחזקת שטחים מגוננים בחניונים עיליים בעיר תל אביב-יפו

מכרז מס` 3/2016 לביצוע עבודות לאחזקת שטחים מגוננים בחניונים עיליים בעיר תל אביב-יפו

 1. אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות לאחזקת שטחים מגוננים בחניונים עיליים בתל אביב יפו (להלן: "העבודות"), אשר תכלולנה, בין היתר, אחזקה חודשית שוטפת, סריקות יומיות, ריקון פחי אשפה, דישון, ריסוס, ניכוש עשביה, כיסוח דשא, רענון שתילות עונתיות, ויסות השקיה, שיקום גינות וכיוב`, הכל כמפורט במסמכי המכרז להלן.
 2. תקופת ההתקשרות הנה ל- 24 (עשרים וארבעה) חודשים, עם זכות ברירה לחברה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת, ובסך הכל, במצטבר, עד 24 חודשים נוספים לאחר תקופת ההתקשרות הראשונית.
 3. תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
  3.1 המציע המציא ערבות המכרז בסך של 30,000 ₪ (שלושים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
  3.2 המציע הנו בעל ניסיון מוכח במתן שירותי אחזקת שטחי גינון, עבור גופים ציבוריים ו/או מוסדיים במהלך כל אחת מהשנים 2015, 2014, ו-2013.
  3.3 המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
  3.4 המציע רכש את חוברת המכרז.
  3.5 המציע השתתף במפגש הקבלנים.
 4. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון ש"ץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מיום ג`, ה-3.5.2016 תמורת סך של 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים). ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
 5. מפגש קבלנים יערך ביום ד`, ה-18.5.2016 בשעה 10:30 במשרדי החברה. ההשתתפות במפגש הקבלנים הינה תנאי להגשת הצעה למכרז.
 6. על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה, ברחוב גרשון ש"ץ 6 תל אביב, בקומה רביעית.
 7. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למשרדי החברה, לידי רכזת החוזים וההתקשרויות של החברה, בפקסימיליה 03-7610333 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום 29.5.2016 בשעה: 16:00.
 8. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ה`, ה-9.6.2016 בשעה 11:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
 9. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

  אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה