מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז 10/15 להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות שילוט

מכרז מס` 10/15 להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות שילוט

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות ייצור, הספקה והתקנה של שילוט (להלן: "העבודות"), אשר תכלולנה, בין היתר, שלטי פח מגולוון, שלטי אלומיניום, שלטי ברזנט, ארגזי תאורה, תאורה לשלטים, תמרורים, וכיוצא בזה.
2 . ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת, לביצוע על פי מטלות, מעת לעת. החברה אינה מחויבת להוציא לקבלן הזוכה מטלות לביצוע העבודות, כולן או חלקן, ו/או מטלות נוספות בהיקף כלשהו. מובהר כי, אין בהתקשרות החברה עם הזוכה במכרז כדי להעניק לו בלעדיות בביצוע העבודות, וכי החברה לא תהיה מנועה מלהתקשר עם ספק אחר ו/או נוסף, לשם ביצוע העבודות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל עת.
3 . תקופת ההתקשרות הנה ל- 24 (עשרים וארבעה) חודשים, עם זכות ברירה לחברה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות הנזכרת לעיל מפעם לפעם בתקופות נוספות, למשך תקופה של עד 24 חודשים נוספים במצטבר.
4 . תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הינם, במצטבר:
4.1 המציע המציא ערבות המכרז בסך של 40,000 ₪ (ארבעים אלף שקלים חדשים) על פי הוראות תנאי המכרז.
4.2 המציע בעל מחזור כספי מוכח בתחום עבודות שילוט, בהיקף ממוצע שנתי של לפחות 800,000 ₪ (לא כולל מע"מ) בין השנים 2012-2014.
4.3 המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.
4.4 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.
4.5 המציע הינו בעל אישור כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
4.6 המציע רכש את חוברת המכרז.
4.7 המציע השתתף במפגש המציעים.
5 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון ש"ץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מיום ה`, ה-7.1.2016 תמורת סך של 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים), אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז. ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, בתיאום מראש. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה: www.ahuzot.co.il, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
6 . מפגש מציעים יתקיים ביום ג` ה-19.1.2016 בשעה 11:00 במשרדי החברה. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה למכרז.
7 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה, ברחוב גרשון ש"ץ 6 תל אביב, בקומה רביעית.
8 . שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד למשרדי החברה, לידי רכזת החוזים וההתקשרויות של החברה, בפקסימיליה 03-7610333 או בדוא"ל michrazim@ahuzot.co.il ובלבד שהן תימסרנה לחברה עד ולא יאוחר מיום 26.1.2016 בשעה: 16:00.
9 . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום א`, ה-7.2.2016 בשעה 13:30 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
10 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

רוני איכר, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה