מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז 8/2015 לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערכת חנייה אוטומטית בחניון בוגרשוב, תל אביב-יפו

מכרז מס` 8/2015 לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערכת חנייה אוטומטית בחניון "בוגרשוב", תל אביב-יפו

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הגשת הצעות לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערכת חנייה אוטומטית בשיטת Palletless, הכוללת גם מרכיבי הכוונה, בקרה ושליטה, תשלום, ומערך מצלמות טלוויזיה במעגל סגור, אשר תוקם בחניון תת קרקעי "בוגרשוב" הנמצא ברחוב בוגרשוב 14, תל אביב-יפו (להלן: "המערכת").
2 . הזוכה במכרז יידרש לבצע תכנון והקמה של המערכת, ולהעניק לה שירות ותחזוקה במהלך תקופת בדק בת 3 שנים. בתום תקופת הבדק, שמורה לחברה זכות הברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להזמין מהזוכה שירותי תחזוקה למערכת או לאיזה מחלקיה, בתשלום, כמפורט בתנאי המכרז.
3 . על כל הצעה לכלול חלק מקצועי המפרט את המערכת המוצעת ואת יכולותיה, וכן חלק כספי המפרט את המחיר הנדרש עבור תכנון והקמת המערכת, ותחזוקתה. בדיקת ההצעות שיוגשו מטעם מציעים העומדים בתנאי הסף הקבועים במכרז תעשה בשני שלבים: ראשית יוענק ציון איכות לחלק המקצועי בהתאם לפרמטרים הקבועים בתנאי המכרז. לאחר מכן, הצעות שיקבלו ציון איכות מינימאלי של 70 מתוך 100, יעברו לשלב הבא בו ייבדק החלק הכספי. הציונים שיוענקו ישוקללו לכדי ציון סופי לכל הצעה, וזו אשר תזכה לציון הגבוה ביותר היא שתומלץ להיבחר כזוכה במכרז.
4 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
4.1 המציע המציא ערבות מכרז בסך של 750,000 ₪ על פי הוראות המכרז.
4.2 למציע ניסיון מוכח בתכנון והקמה של לפחות מתקן חנייה אוטומטי אחד הפועל בשיטת Palletless, בישראל או בחו"ל (במדינה שלא קיים איסור על סחר עמה על פי פקודת המסחר עם האויב, 1939), המאפשר לכל הפחות אחסנת 100 מכוניות בו-זמנית. ביחס למתקני החנייה האוטומטיים אותם תכנן והקים המציע נדרש כי:
4.2.1 מתקן חניה אוטומטי הינו מתקן מכני ממוחשב לחניית מכוניות, המותקן בתוך מבנה, אשר הפקדת מכוניות במתקן והוצאתן ממנו מתבצעת בתאים ייעודיים. חניית מכוניות במתקן נעשית אוטומטית באמצעות המערכת הממוחשבת.
4.2.2 הקמת מתקן החניה האוטומטי הסתיימה במועד הקודם ל-12 חודשים טרם המועד להגשת הצעות למכרז זה.
4.2.3 מתקן החניה האוטומטי קיבל את מלוא האישורים הרגולטורים הנדרשים והוא פועל בהתאם ליעדו במשך 12 חודשים לכל הפחות.
4.3 המציע הינו בעל מערך תחזוקה קיים בישראל למערכות אלקטרומכניות, הכוללות מערכות פיקוד ובקרה, הרמה ושינוע. על מערך התחזוקה לכלול במועד הגשת ההצעות:
4.3.1 מוקד לקבלת קריאות שירות פעיל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (למעט יום הכיפורים).
4.3.2 מערך טכנאי שרות מוכשר ומנוסה, הכולל לפחות 3 טכנאים בעלי הכשרה וניסיון בתחומי – פיקוד ובקרה, חשמל ומכניקה.
4.3.3 מחסן חלפים פעיל.
4.4 מספר מקומות החניה המינימאלי אשר יתאפשר במערכת החניה האוטומטית המוצעת על ידי המציע, עולה על 170 מקומות חניה, וקיימים בו 4 תאים ייעודים להפקדה והוצאת רכבים, לכל הפחות.
4.5 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
4.6 המציע הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 .
4.7 המציע רכש את חוברת המכרז.
4.8 המציע השתתף בכנס המשתתפים.
5 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מה- 27.12.2015 בין השעות 10:00 - 16:00, תמורת סך של 5,500 ₪.
6 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפניה היא בקשר למכרז מס` 8/2015, וזאת עד ליום 21.1.2016 בשעה 15:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-76106333.
7 . כנס משתתפים ייערך ביום 10.1.2016 בשעה 10:00, במשרדי החברה. ההשתתפות בכנס הנה חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז.
8 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מיום 14.2.2016 בשעה 14:00. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה, באותו המועד, בנוכחות כל המעוניין. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
9 . לאחר הגשת ההצעות, ביום 18.2.2016, תאפשר החברה לכל מגישי ההצעות להציג בדרך של פרזנטציה בת לא יותר מ-30 דקות, את המערכת המוצעת על ידם במכרז ואת יכולותיה, וכן את המציע עצמו, ניסיונו ויכולותיו.
10 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי אחוזות החוף בכתובת הנזכרת לעיל, בתיאום מראש עם נציג אחוזות החוף בטלפון 03-7610300, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
11 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

רוני איכר, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה