מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא תכנון, אספקה, הקמה ותחזוקה של מערכת חנייה אוטומטית

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא תכנון, אספקה, הקמה ותחזוקה של מערכת חנייה אוטומטית

1 . חברת אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מעוניינת לקבל מגופים רלוונטים מידע בנושא תכנון, אספקה, הקמה, ותחזוקה של מערכת חנייה אוטומטית בחניון תת-קרקעי המתוכנן להיות מוקם במגרש הנמצא ברח` בוגרשוב 14 בעיר תל-אביב-יפו.
2 . בקשה זו מופנית לכל המעוניינים אשר ביכולתם לספק את הציוד והשירותים כאמור לעיל ואשר מעוניינים להביא בפני החברה מידע המצוי ברשותם.
3 . החניון מצוי כיום בשלבי תכנון ראשוניים. לאחר קבלת המידע נשוא בקשה זו ועל בסיסו, תשקול החברה פרסום מכרז פומבי במסגרתו יתבקשו מציעים העומדים בתנאי הסף שיקבעו, להגיש את הצעותיהם לתכנון מערכת חנייה אוטומטית בתיאום עם מתכנני הפרויקט, להקמת המערכת ולאחזקתה.
4 . תיאור המערכת אשר המידע מבוקש לגביה, וכן פירוט המידע המבוקש, מופיעים במסמך הבקשה, המצוי באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ahuzot.co.il/tenders.
5 . מטרת הבקשה הנה איסוף מידע בלבד והיא אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר. לא יחולו עליה דיני המכרזים והיא אינה מחייבת את החברה בכל ענין שהוא. בנוסף, אין בבקשה זו משום התחייבות של החברה לפרסם מכרז בנושא הבקשה או לפעול בכל הליך אחר ואין בהיענות לה כדי להקנות יתרון במכרז כאמור, אם יפורסם, או בכל הליך אחר, או כדי להבטיח עמידה בתנאי הסף לעניין מכרז או הליך כאמור.
6 . את המידע הנדרש בבקשה זו, בצירוף פרטי המשיב ודרכי ההתקשרות עמו, יש להגיש במסירה אישית עד ליום א` ה-25/10/2015 בשעה 14:00, במעטפה סגורה, לידי גב` יפית חכמי, רכזת חוזים והתקשרויות באחוזות החוף, רח` גרשון שץ 6 תל אביב, קומה ד`. פניות שימסרו לאחר מועד זה – לא יתקבלו.
7 . לבירורים ושאלות נוספות ניתן לשלוח בכתב בלבד למר עמית חן, סגן מנהלת אגף הפרויקטים, באמצעות דואר אלקטרוני -  amitchen@ahuzot.co.il

רוני אכר, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ

8/10/2015 – נא תשומת ליבכם לעדכון בסעיפים 6 ו-7 לעיל ובסעיפים 5.4 ו-5.5 במסמך הבקשה.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה