מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז 3/2015 להקמת מרכז ספורט "רמז-ארלוזורוב" בתל אביב-יפו

מכרז מס` 3/2015 להקמת מרכז ספורט "רמז-ארלוזורוב" בתל אביב-יפו

1 . עיריית תל אביב-יפו, באמצעות חברת אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מעוניינת לקבל הצעות להקמת מבנה להקמת מבנה שישמש כמרכז ספורט הכולל מסעדות, חדרי חוגים, משרדים, אולם תרבות, בריכות שחיה וכו`, בשטח של 6,500 מ"ר, וכן להקמת חניון בסמוך ובו כ-208 מקומות חניה, במגרש הידוע כחלקה 1450 בגוש 6213, והמצוי בפינת הרחובות רמז וארלוזורוב, בתל אביב-יפו וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו (להלן: "הפרויקט" או "העבודה").
2 . החברה תערוך את המכרז, תתקשר עם הזוכה במכרז, ותנהל ותתאם את העבודות נשוא המכרז. מודגש כי ביצוע הפרויקט, לרבות הוצאת צו התחלת העבודה, מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין, אם נדרשים, מכל גוף ו/או רשות מוסמכת לצורך ביצוע הפרויקט.
3 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
3.1. המשתתף הינו רשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל בענף הבניה (100) סיווג ג`-5 לפחות.
3.2. למשתתף ניסיון מוכח כקבלן מבצע של לפחות שלושה (3) פרויקטים של מבני ציבור שונים, אשר הושלמו במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז זה ולפחות אחד מהם הושלם והסתיים במהלך 18 החודשים הקודמים למועד הגשת ההצעה. במסגרת דרישה זו יובאו בחשבון רק פרויקטים אשר כל אחד מהם הינו בשטח כולל של 5,000 מ"ר לפחות, ובעלות כוללת של 50,000,000 ₪ + מע"מ, לכל הפחות. ביחס לכל אחד מפרויקטים אלו נדרש כי:
3.2.1. המשתתף שימש בפרויקטים כקבלן ראשי לעבודות השלד וגמר.
3.2.2. מבנה הציבור שהוקם על ידי המשתתף הינו מבנה גמור, פועל ומושלם לייעודו, שקיבל אישור לאכלוס / טופס 4 לאכלוס, במהלך חמש (5) השנים האחרונות שקדמו ליום הקובע, בעל שלד בטון הכולל עבודות גמר, מערכות מיזוג אויר, חשמל וכדומה.
3.2.3. מבנה ציבור - הינו מבנה ששימושו העיקרי הינו לצרכי משרדים, מסחר או שירות הציבור, כגון מבני משרדים, מבני מסחר וקניונים, אשכולות גני ילדים, מעונות יום, בתי ספר, מוזיאונים, מרכזים קהילתיים וכדומה.
3.2.4. שטח מבנה הציבור הינו לפי היתר בניה מאושר ואינו כולל שטחי פיתוח וחניה בשטחי פיתוח.
3.2.5. עלות כוללת של פרויקט בסעיף זה הינה העלות להקמת כל הפרויקט לרבות שטחי פיתוח וחניה.
3.3. למשתתף ניסיון מוכח כקבלן מבצע של לפחות שני (פרויקטים) להקמת בריכת שחיה במידות מינימאליות של 12.5 מ` X 25 מ` (חצי אולימפית), אשר הקמתן הושלמה במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז.
3.4. המשתתף השתתף בכנס המשתתפים במכרז.
3.5. המשתתף המציא ערבות בנקאית בהתאם לתנאי המכרז.
3.6. המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
3.7. המשתתף הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 .
4 . החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי.
5 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מיום א` ה- 23.8.2015 בין השעות 10:00 - 16:00, תמורת סך של 5,500 ₪ (חמשת אלפים וחמש מאות שקלים חדשים), כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו, אלא בתנאים האמורים במכרז.
6 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה אך ורק מרוכשי המכרז, בכתב בלבד ולציין כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס` 3/2015, וזאת עד ליום 10 לחודש ספטמבר 2015 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-76106333.
7 . כנס משתתפים וסיור קבלנים ייערך ביום 30.8.2015 בשעה 9:30. הכנס יתקיים במתחם הפרויקט, בפינת הרחובות רמז וארלוזורוב בתל אביב-יפו. השתתפות בסיור הקבלנים הנה חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז.
8 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
9 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, על פי הפרטים בסעיף 5 לעיל, וזאת לא יאוחר מיום 20.10.2015 בשעה 11:30. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה, ביום 20.10.2015 בשעה 11:30 בנוכחות כל המעוניין. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
10 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי אחוזות החוף בכתובת הנזכרת לעיל, בתיאום מראש עם נציג אחוזות החוף בטלפון 03-7610300, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
11 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה